عبدالله عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

Posted on atیکی از کاندیداهای شناخته شده در انتخابات کنونی افغانستان آقای عبدالله عبدالله می باشد که طرفداران زیادی در سراسر کشور دارد، وی که در گذشته همراه احمدشاه مسعود بود. پیشینه جهادی در افغانستان را دارا میباشد. از همانجا بود که وی شناخته شده و در میان مردم طرفدارانی پیدا کرد. وی در گذشته بعنوان وزیر امور خارجه در کابینه حامد کرزای رئیس جمهور فعلی دولت افغانستان کار میکرد.این بار دوم است که آقای عبدالله عبدالله خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید میکند و دفه قبل بخاطر اینکه رای وی به حد نصاب نرسید و رقیب وی حامد کرزای از وی پیشی جست از برنده شدن در انتخابات باز ماند، با اینکه آقای حامد کرزای بعد از پیروزی در انتخابات از همه رقیبان خود دعوت بعمل آورد تا در انتخابات شرکت ورزند، آقای عبدالله عبدالله از این کار ابا ورزید و گفت که بعنوان اپوزیسیون به کار خود ادامه خواهد داد.   یکی از شعارهای انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله تغییر و امید است به این معنا که باید در روندی که دولت فعلی آن را دنبال میکند باید تغییراتی بیاید، یکی از این تغییرات ایجاد نظام پارلمانی است، وی که مخالف نظام ریاستی فعلی است، در تلاش است تا با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی نظام پارلمانی را به مردم معرفی کند و دلیل این کار را برای  به دست نداشتن قدرت توسط یک نفر می باشد، وی میگوید برای تصامیم مهم و مختلف باید افراد متفاوتی و نمایندگان از ملت در آن سهیم باشند. About the author

160