مکتب

Posted on at


 

مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن وبهترشد سطح فکررشته می دهد جای می باشد که افکارانسان را بازمی کند  وراه روشن وخوب را برایش نشان می دهد وجای تربیت رشت واستعداد های یک فرد را برایش نشان می دهد که چه استعداد های دروجود یک انسان نهفته است ودروجود انسان هرچیزنهفته

می باشد وفقط به یک رهنما نیازدارد واستادان محترم راه درست راه برایشان نشان می دهد تا انها خود را پیدا کند ویک استاد فقط یک رهنما می باشد وشاگرد را راهنمای میکند که را درست وخوب این می باشد ویا بگویم که برای شاگردان میگوید من درس دادم وبقیه به دوش خود شما می باشد که یادمی گیرید یا نه وباید یادبگیرد اگرمی خواهید

 

درایند چیزی شوید پس باید یاد بگیرد درس بخوانید کوشش کونیم شب وروز تا درایند برای وطن زیبای خود بتوانیم یک شخص خوب ومفید باشیم وکشورما به افراد باسواد ومفید ظرورت دارد برای پیشرفت وترقی وطن زیبای ما افقانستان یک کشورزمانی پیشرفت میکند که افراد باسواد دانش مند وکارکن ودل سوزه داشته باشد تا برای

 

کشورزیبای خود دل بسوزاند و خدمت کند پس باید دست به دست هم بدهیم که درس بخوانیم وخود را اگاه کنیم تاکشورما یک کشورخوب باشد تا شهرما ازهرگونه خرابی پاک شود تا دیگرصدای انفجاررا نشنویم پس باید دست دردست هم بدهیم برای کشورخود دل بسوزانیم پس باید درس خواند تا کشورزیبای مان افغانستان عزیز را

 

روبه پیشرفت وترقی ببریم این خود ما هستیم که می توانیم  کشورخود را بسازیم نه کسی دیگر پس یکی شویم کوشش کنیم که درس خواند شب وروز تا داکترشویم اینجینرشویم وبرای وطن زیبای خود خدمت کنیم تادیگربه داکتر واینجینرخارجی نیازنداشت باشیم پس باید کشورخود را بسازیمAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160