فضا

Posted on at


سیاه چالهای کهکشانی
در عالم کاینات سیاه چالهای موجود میباشد که در ابتدا کوچک وبا بلعیدن سیارات وستاره ها به مرور زمان بزرگ میشوند این سیاه چالها همیشه در حال چرخش وحرکت میباشند وچون  اژدری  هر چیزی در مقابلش اید می بلعد  حتی دانشمندان هم  متاسفانه علت پیدایش این سیاه چالها را پیدا نکرده اند این سیاه چالها نهایت زیاد


میباشند  ملیاردها سال  بعد تمام کاینات را می بلعند حتی افتاب سیاره زمین و....  وبلاخره پایان همه عالم
ستاره های دنباله دار
ستاره های دنباله دار در فضای کاینات به مقدار زیاد بوده وهمیشه با سرعت زیاد در فضا در حال حرکت


میباشند و وقتی که از نزدیک افتاب به سرعت زیاد می گذرداتش می گیرد وباعث می شود به عالت اتشین بگذرد وقتی از فاصله زیاد دیده شود چون نور افشان دیده می شودافتاب
افتاب مرکز کهکشان راه شیری ونظام شمس میباشد
که دارای حرارت فوق العاده دارد از موجودیت همین افتاب است که نظام شمس پایدار است  چون افتاب مقناطیس (قوه جاذبه) دارد که تمام سیارات استوار نکهمیدارد وهمین حرارت افتاب است که زنده جانها به راحتی زندگی میکنند افتاب طبقات  مختلیفی دارد در سطع افتاب لکه های تیره یی دارد که از برخورد ستاره ها بوجود امده است که بنام کرونا یاد میشود همچنان در کابنات میلیونها افتاب وجود دارد وافتاب از جمله ستاره ها بشمار میرود که نهایت درخشنده بزرگ وداغ میباشد وهمه ستاره ها ومهتاب نور ذاتی نداشته واز افتاب میگیرن

مهتاب
مهتاب به حیث قمر سیارات به دور انها نر حال چرخش میباشند  که زمین یک قمر دارد بنام مهتاب مشتری وسیارات دیگر قمرهای زیادی دارند یا اصلا نرارند مهتاب هم مانند ستاره ها از خود نور ذاتی نداشته ونور خود را ار افتاب میگیرند ومی درخشند مه در طول یک ماه به 3 حالت درمی اید کامل که در شب 14 ماه نیمه وهلال همچنان مهتاب وقتی بین افتاب وزمین قرار می گیرد خسوف ایجاد می شود که سایه مهتاب بالای زمین می افتد


ورنگ سرخ دیده می شود ودر قدیم مردم می گفتند که ماه به خشم امده وزمین را از بین می برد وهمچین خرافات


دیگرو.... .About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160