این راه حل مشکلات نیست

Posted on at


 


یکی از مشکلات عمده و بزرگ مردم ما در این است در صورت که توانای مقابله را در مقابل مشکلات زنده گی نداشته باشند دست به خود سوزی و خود کشی میزنند.


و چنین فکر می کنند که با رفتن از این دنیا به مشکلات شان به نقطه ئی پایانی می گذارند بیشتر اوقات دختران و زنان به این عمل زشت و ناپسند و غیر قبول دین اسلام دست می زنند اسلام این عمل را ناروا دانسته و انجام آن را گناه می شمارد و کسی که این عمل زشت را مرتکب شود در روز قیامت به هر آن چیزی که زنده گیش را خاتمه داده همراه بوده و در جهنم می سوزد اگر به خوراکه چون مرگ موش یا زهر خود را کشته باشد در آخرتش همیشه آن خوراکه به دستش بوده و بار ها می خورد و گر با وسیله چون کارد ، تفنگ و یا همچین وسایل جان خود را گرفته باشد آن وسیله در جهنم بدستش بوده و بار ها با آن خود را می زند این عمل زشت را بیشتر زنان مرتکب شده و بخصوص به جامعه ها و یا به خانواده های که زنده گی را به دختران و زنان بسیار تنگ گرفته و آنها را مجبور این انجام این کار می کنند صورت می گیرد در کشور ما افغانستان بخصوص در ولایت هرات این جرم بیشر صورت می گیرد در کل خود کشی و خود سوزی یک گناهی بزرگ بوده و باعث می شود که انسان دنیا و آخرتش را خراب و در آتش دوزخ بسوزد .


انسان باید به زندگی که خداوند متعال برایش عطا فرموده است راضی باشد چون باید این را بداند که این دنیای ابدی نیست بلکه این دنیا یک امتحانی بیش نیست و تمام انسانانی که پا به این دنیا گذاشته اند باید امتحان خود را بدهند از این امتحان هیچ کس مجزا نیست پس چرا خود کشی ... کسانی که خود کشی می کنند آیا میدانند از چی فرار میکنند... از خود؟ ، از امتحان خداوندی؟ ، از مشکلات زنده گی ؟ یا از خانواده خود؟


زنده در دینا هدیه و عنایت خداوند بوده و هیچ کس حق ندارد خود به زنده گیش خاتمه داده و از زنده گی فرار کند باید در مقابل هر آنچه که باعث این شده تا راهی خود کشی را در پیش گیرد ایستاده باید قهرمانانه در مقابل آن دفاع کنند .About the author

160