ارزوهای یک انسان موفق

Posted on at


ارزوهای یک انسان موفق
یک انسان عاقل بالغ وصالح 3 ارزو میداشته باشد
1 :خدمتگار خود . فامیل .وطن.ملت
2: دیندار .
3: افتخار افرین
یک انسان صالح در زندگی اش دنبال زندگی باعزت وباوقار است دنبال قدمهای پا می گذارد که هر قدمش به


جامعه واز همه مهمتر به زندگی خودش خیر وخوشبختی اورده بیشتر تمرکزش سر تحصیل است تا چیزیاد گیرد که بیاموزاند وخدمت کند افتخار ملتش شود زندگی بسازد تا تجربه شیرین واثر جامع از خود بجا بگذارد همیشه به یک فکر است نام نیک از خود بجا بگذارد این فکر 2 راه برش ایجاد میکنه 1 امید 2 تحمل سختی های روزگار صبر در برابر سرنوشت ویا تغییر دادنش همیشه امید دارد واین تنها سپر در مقابل سختی ها برش است دوست دارد زیاد    عبادت کند چون تنهانوریکه برش امید میده خداست زیاد مطالعه دوست دارد چون از هر اشتباه عبرت واز هر نیکی پندی میگیرد یکی از رمز


موفقیتهایش صبر در برابر مشکلاتش است از 2 چیز زیاد میترسد 1 انحراف 2 اشتباه جبران ناپذیر .از همه مهمتر بریش محبت شفقت ببخشش فراموش کردن در زندگی به او است احساس میکنه اینها بزرگترین موفقیتش است به رسیدن راه های دستنیافتنی در کوشش رسیدن به جای است که فقط تصورش به نزد کسانیکه شاید کمی اسوده خاطر باشن امکان پذیر نیست نقطه بلندی ها خود را فقط به نظر لطف خدایش مینگرد گرچه زندگی اورا به دو راهی جا میگذارد اما بازم با


امدیکه در دلش گل کرده توکل به تعالی کرده وقدم میگذارد وچون خداوند بزرگ همیشه تاکید به توکل واجتناب از دو دله بودن را دارد پس حتما او را موفق میسازد وهدف مشخصی شاید به بیان نرسد چون همیشه به دنبال موفقیت است در اخر با گذشتاندن همه مشکلات به جای خواهی رسید که ارزو یک عمرش بود افتخار ملت. وطن خود .وخانواده . یک انسان وقتی موفق گفته میشود که به خود کمک یا افتخاری شود پس به گفته بزرگان می رسیم ((اول جان پسی جهان )) گرچهشاید سوال پیش اید که ایا ای انسان هیچگاه مرتکب اشتباهی نمیشه در جواب باید گفت که چرا میشه چون هیچ انسان خالی از اشتباه نیست اشتباه شاید کند اما اشتباهی که زندگیش به او فرصت جبران کردن چندین بار میسرمیکنه پس خوشا به حال کسی که دنبال موفقیت است با تحمل مشکلات موفقیت شما ارزوی ما     About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160