سبک رهبری

Posted on at


سبک رهبری


روشی، که رهبراز نفوذش برای دست رسی به اهداف استفاده می کند، سبک رهبری نامیده می شود . اکنون این سوال به ذهن می آید، که چگونه می توان در دیگران نفوذ کرد ؟ درجواب باید گفت، که راه نفوذ داشتن قدرت است. که به طور کلی به دو بخش، قدرت پٌست ومقام و قدرت شخصی تقسیم می گردد .قدرت پٌست ومقام شامل تشویق و تنبیه می گردد وقدرت شخصی مرکب از قدرت منتسب (مرجع) وقدرت مهارت (تخصص) است . البته قدرت دیگر، که ذکر می کنند، قدرت مشروع (قانونی) است، که می تواند بخشی از قدرت شخصی یا پٌست ومقام محسوب گرددبه طور فشرده می توان گفت، که فهرست خصوصیات رهبر، هر روز طولانی تر می گردد. محققان در این مورد، حتی بین حود نیز نتوانسته اند به موافقه برسند. بسیار، صفات مختص به شخص اهبر را بدون توجه به محیط مورد بررسی قرار داده، به ارتباط بین اعمال رهبری و صفات شخصی رهب توجهی نکرده اند، در صورتی که به مظر می رسد رهبران باید دارای صفات حاصی باشند. البته مطالعات نشان می دهد، که برخورداری رهبری از صفات ویژه در مقایسه با عموم  مردم، احتمالاً چندان زیاد نیست و این برتری ویژگی نسبی از15% تجاوز نمی کند واین رقم بین گروه های مختلف، دارای نوسان است .صفات ویژه و عمده رهبری عبارتند از :


® هوش : معمولاً رهبران از پیروان خود با هوشتر هستند ؛ زیرا کار رهبری نیازمند تجربه وتحلیل مشکلات ومسایل پیچیده است؛® بیان رسا : برعلاوه هوش، رهبر برای نفوذ در پیروان وترغیب و تشویق آنها برای تا بعیت از خود، باید از بیان رسایی نیز بر خوادار باشند ؛


® رشد اجتماعی و وسعت نظر : ظرفیت فکری ونفسانی رهبر باید به گونه ای باشد که از نظر روانی ، مغلوب ناکامی ها یا مغرور از موفقیت خود نگردد؛ به این سبب باید در مقایل مونع ومشکلات ، قدرت تحما زیادی داشته باشد و دشمنی و عداوت با دیگران را در کار رهبری دخلت ندهد ؛® انگیزش درونی : رهبران، به موفقیت و کامیابی بیشتر تمایل دارند؛ پس از دست یافتن به یک هدف، توقعات آنها زیاد شده . به کسب هدف های بالاتری می اندیشند. هر موفقیتی سبب موفقیت دیگری برای آنها میگردد. رهبر، طرز تلقی و ارزشهای درونی خود را نمی تواند از کارکنانش یا پیروانش پنهان بدارد، زیرا باید با اندیشه بنابراین، رهبر باید ارزش هایی را به کارکنان یا پیروان خود ارایه دهد که ضمن حفظ احترام ایشان در آنها تاٌثیر بگذارد . محکوم به انجام اوامر خود بداند، دچار مشکلات زیادی خواهد شد .


نویسنده:جواد نوروزی.About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160