سفره هفت سین

Posted on at


 


هفت سین چیست؟


هفت سین در سال نو معنی خاص دارد.


در روزګاران قدیم قاب های منقوش،زیبا وګرانبها از جنس کایولین را از کشور چین خراسان زمین(افغانستان)می آوردند.بعد ها به نام کشوریکه از آن می آمد چینی نا میده شده که در تغیر لهجه به مرورزمان به صورت سینی رواج پیدا کرده است.


مردم برای چیدن سفره سال نو در این دوران از همین ظروف نقاشی شده کار می ګرفتند،این ظروف را پر از نقل،قند ونبات می کردندعدد هفت در فرهنګ وادبیات ما عدد سعد است واستعمال آن در هفت خوان رستم،هفت طبقه آسمان،هفت مرحله عشق وعرفان،هفت اختر،هفت اقلیم،هفت روز هفته،هفتم عروسی،هفتم میت،وامثال آن به مشاهده می رسد.آنچه در سفره سال نو چیده می شود،علاوه از هفت سین(سیب،سنجد،سرکه،سیر،سبزی،سمارق،سمنو)آب،آینه،ماهی سرخ کرده،شمع های فروزان در شمعدان،سکه،اسپند،شکر،نارنج غوطه ور در آب،تخم مرغ رنګ شده،نان وګلدان است،که هر کدام آنها نمادی دارند قرارزیر۱-سیب:نشانه زاینده ګی ،عشق وعرفان است.


۲-سنجد:عطر ګل سنجد درفضا می پیچد،قوای حسی انسان را تحریک می کند.


۳-سرکه:نشانه صبر وشکیبا ای است.


۴-سبزی:نشانه ثمر وبرکت است.


۵-سمارق.که به رنګ خورشید در حال طلوع است،مظهر طلوع وآغاز دوباره است.


۶-سمنو:درباره سمنک نقل قول های مخطلف است.


۷-سبزه:نشانه تندرستی است.


۸-آب:نسانه روشنی دل،باروری،برکت بخشی وپیروزی است.


۹-آیینه:نشانه ای از به خود نګریستن وبه درون نظاره کردن است.


۱۰-ماهی:نشانه تولید،تازه ګی،شادابی وتکاپو است.


۱۱-شمع:مظهر فروغ وروشنا ای است.


۱۲-سکه:نشانه ثروتمندی وتوانګری است.


۱۳-اسپند:نشانه دور کننده زخم چشم ونظر بد است.


۱۴-شکر:برای شیرین کامی همیشه ګی اعضای خانواده است.


۱۵-نارنج غوطه ور در آب: نشانه قرار داشتن زمین به روی آب است.


۱۶-تخم مرغ:نشانه آفرینش ،نطفه،ثمر وبرکت است.


۱۷-نان:نشانه برکت وفراوانی روزی است.


۱۸-ګلدان وګل:نشانه ای زیبا ای است.در باره هفت سین هم چنان ګفته شده است که سین ها نشانه صداقت،عدالت،انصاف،رفتار،کردار،وګفتار نیک،کامیابی،پرهیزګاری،تقوا وبخشش هستندږ


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160