انتخابات 1393!

Posted on at


انتخابات یک کشور تضمین کننده ی آینده ی آن کشور میباشد.مردم همه با هم به پای صندوق های رای میروند تا آینده ی سرزمین خویش را خودشان با دستان خویش زیبا سازند.انتخابات1393درکشورماباعث این شده است تابیشترخانم هابه پای صندوق های رای رفته ازحق وحقوق خوددفاع نمایند.این حق تمام مردم جامعه است تا شخص موردنظرخودراانتخاب نمایند.


هرفردحق انتخاب یک شخص رابرای نشستن کرسی ریاست جمهوریدارد.یک رای میتواندسرنوشت یک کشوررا تعین کند.


حالامیخواهم درباره انتخابات کشورخودچندسطربنویسم.انتخابات کشورمادرسال 1393درماه 16حمل به صورت عموم برگزارشد.بنابردلایلی چون تقلبات,شکایاتواختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و پوره نکردن پنجا جمع یک از کل آرا به دوردوم رفت.که در این دورتنهادونامزدتوانستن راه پیداکنند.این بارانتخابات به 24جوزا1393 صورت میگرد.وجودانتخابات باعث این میشودکه دربین مردم صلح وصمیت بوجودآید.ولی کشیده شدن انتخابات به دور دوم برخی از مردم را در حضوری دوباره در این انتخابات مایوس ساخته به عقیده ی آنان رهبر از پیش تعیین شده است و مردم فقط به پای صندوق های رای میروند ولی کسی به رای مردم نمی نگرد.


ولی دوباره با حضوری گسترده میتوان اینده ی زیبایی را برای افغانستان ساخت,آینده ای که دیگر در آن کسی به حق دیگری ظلم نخواهد کرد و هیچ زنی مورد آزار و اذیت قرارنخواهدگرفت.وهیچ دختری ازتحصیل بازنخواهدماند.ازدواج های پیش ازوقت واجباری ازبین خواهدرفت.واشخاص زورمنداجازه ظلم وستم به مردم رانخواهندداد.وبه اشخاص فقیرومسکین توجه زیادی صورت خواهد گرفت. یگانه آرزومن اینست که انتخابات که درپیشرو است درفضای صلح وامن برگزارگرددتامردم بتوانندبه آسودگی رای بدهند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انک لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160