هرات ما

Posted on at


(بسم الله الرحمن الرحیم)


امروزشهر هرات (فرهنگ هراتی)


اینجا شهر هرات است ،شهر ما !


هراتی که روزی صلح وفرهنگ بر تمامش حکمفرما بود.هراتی که برادری وهمدلی را میدانست ودورنگی را نه.هراتی که علم وادب رامیشناخت وتفنگی را نه.وبلاخره هراتی که فرهنگ هارامبادله میکردودراوفرهنگ ها رامیبالیدند ونیرنگی را نه .به هری روزی تمام اولادانش عشق میورزیدند.ازدل و جان در عرصه انکشافش خدمت میکردند ودر راهش سرفدا بودند.یکی از همین اشخاصی که عشق هرات را در قلب میپروراند ،را گفتم که بگو بر من از احساسی که داری ودرموردهرات برایم بگو ،آن شخص با عاطفه گفت هیچ کلمه وجمله ای نمیابم که سزاوار وصف هرات باشد .به غیراز این جمله که درکتابی خواندم .((هرات یگانه شهر زیر آسمان است ،هرات مقدس ترین شهر است ،یک رکعت نماز بااخلاصی که در هرات خوانده شود برابر باصد رکعت نمازیست که در دیگر شهر ها بخوانند.)).....ومن هراتم رادوست دارم .


اما اکثراَاین عشق در قلب ها نمانده ،خود خواهی وچوکی طلبی حکمفرما شده،وازاینکه اجازه ایجاد ناامنی بر اجنبی ها داده شده ،بر هرات ظلم وستم فراوان روا شده .از شخصی که وظیفهءدولتی داشت وبر ملت خدمت میکرد پرسیدم .چراهرات بهم ریخته ؟ بابسیار راحتی وخونسردی جواب داد :فرهنگ مارا برده اند ،نظم به همان فرهنگ بسته گی دارد ،پس نظم از کجا میماند ؟ومیگفت: حتی خودم اگر لباس رسمی نبوشم ،به چراغ های راهنما در چهاراهی ها توجه نمیکنم ،وآنها را رد میکنم .


من با خود فکر کردم پس هرات چطور میتواند هرات باشد ؟وماهری نشینان اگر زحمت های پولیس خود را نادیده بگیریم وبا او در نظم وامنیت همکاری نکنیم ،پس برای ما کی نظم وامنیت می آورد ؟ازبزرگی نظر خواستم او بسیار سخن های باارزشی فرمود که در آنها علت بی نظمی نمایان شد .او گفت:دریک شهر یا کشور کسانی که در پست های دولتی قرار دارند ،باید با تقوا باشند .قسمی که خداوند(ج) درآیهءبزرگوارش می فرماید .(ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین ). هدف از تمام تقواداران ،اخلاقداران است.که با خلق خوش رویه میکنند .باید به همین خلق خوش پیش بروند ونباید با یکدیگر شان قطع رابطه کنند .چون به تنهایی نمیتوانند کاری بکنند.باید تمام پلان های خود را در جهت انکشاف شهر یکجا طرح وعملی کنند ودرمورد عالم های بی عمل مثال خوب ودلنشینی فرمود که:عالم مانند انار است که مانند چراغ میدرخشد ،انار هایی که از ظاهر بهترین استند میتواند درباطن کاملا خراب باشد واصلا استفاده نشود یک عالم زمانی خراب میشود که از علم در راه خراب استفاده کند.مانند بزرگترین دانشمند هیتلر که رهبر آلمان بود از علم خود در جهت خراب ونیت بد استفاده کرد واو در جنگ جهانی دوم 40000 نفر را کشت .پس باید ما چه کنیم برای حفاظت از هرات خود و فرهنگ او؟1:باید در بین اقوام فرق نگذاریم .وباهم همکاری کنیم .


2:باید بیاموزیم وبیاموزانیم.


3:باید با تمام ارگان های دولتی همکاری کنیم ودرصورتیکه ازدست ما کاری بر نیامد بیشتر بی نظمی را ایجاد نکنیم .


4:باید همانقدر که به فکر خود هستیم به فکر اطرافیان خود نیز باشیم وتمام چیزهای دیگری که شما میدانید .


انشاءالله که هرات ما بزودی به بلند ترین قله پیشرفت خواهد کرد ....
About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160