اطفال در افغانستان

Posted on atیک ضرب المثل است که میگوید پایه و اساس باید قوی بود تا منزل قوی آید.هر چیز بنیادی دارد انسانها آغاز زنده گی شان از کودکی از زمان پیدایش شان است تمام زنده گی اشخاص وابسطه به کودکی شان است اگر طفولیت خوب داشت که نوجوانی و آینده بهتر خواهد داشت اگر در کودکی تحقیر و توهین از والدین و خانواده صورت گیرد بدون شک مانند انسان های هرزه و بیهوده بار خواهد آمد و مهم ترین مشکل شان ترس از دیگران تزس از انسانهای هم جنس و حتا ترس از هم سن سالان خودش خواهد بود اعتماد به نفس ضعیف و حتا ننگ جامعه و خانواده خواهد بود گذشته از این همه مشکل حتا در درون خودش هم احساس آرامش نخواهد کرد


  


.
مهم ترین وظیفه والدین در قبال اطفال دادن اعتماد به نفس به آنهاست اعتماد به نفس قدرتیست که به داشتنش انسان حتا در نا مناسب ترین جای احساس هیچ کمبودی را نخواهد کرد. متسفانه آینده سازان کشور خودمان اطفال!!!!!!!! وضیعتی دارند که آینده تاریکی را باید به وطنمان قایل شد.افغانستان سومین کشوریکه اطفال غذایشان را از کثافات بدست میاورند.اطفال نه تنها کار هایی که مناسب خودشان نیست را انجام میدهد تغذیه صحی ورزش صحت مندی ندارند حتا غذای کافی برای خوردن ندارد عموم شان مریض سوتغذی است.
عرف بی مورد افغانها داشتن اطفال زیادست فامیلی که نان کافی برای خوردن ندارد بیش از 8_6 طفل دارد بدون فکر کردن در مورد آینده این اطفال!اساس فکر و حتا عقاید یک شخص از خانواده شروع میشود وقتی خانواده سالم باشد توان ترقی جامعه خود را دارد


  


.برای پیش برد یک مملکت باید از اطفال آن شروع کنیم در انتخابات پیشرو هر کامیاب باید اول به وضعیت اطفال توجه کند انسان ربایی فروش بدن اطفال اختطاف جلوگیری از همه اینها کند تا بتوان کشور بهتری داشت اطفال یکی از طبقات آسیب پذیر یک مملکت است زیرا قدرت دفاعی از خود را ندارد


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 531
160