استفادهء درست از اینترنت و مبایل

Posted on at


همیشه هر چیز فواید و ضرر هایی را در پی دارد و فایده بردن و زیان دیدن آن به دوش خود ماست ؛ چطور...؟اگر ما از این چیز ها بطور درست و قانونی و برای نفع خود و فایده بردن از آن استفاده نماییم میتوانیم به پیشرفت های زیادی دست بیابیم . آنچنان بیندیشیم تا به خلق وسیله ای مدرن دیگری رسیده و نیز گامی از پیشرفت را بگذاریم


 


اگر ما از این ابزار بطور درست استفاده ننماییم و آنها را بخاطر مقاصد بد و نا پسند خود مورد استفاده قرار بدهیم اضرار و مفاسد زیادی به بار آورده و این تکانها هم به نقص ما و هم به نقص جامعه ای که در آن زندگی میکنیم میباشد


 


اینترنت بهترین وسیلهء معلوماتی و ارتباطی در تمام جهان است که امروزه میلیونها انسان در سرتاسر جهان به آن دسترسی دارند و از آن استفاده مینمایند . اینترنت در بیشتر ابعاد زندگی سهولت هایی را به بار میاورد و فاصلهء ما را با دیگر کشور ها نزدیک میسازد ؛ پس باید از این تکنولوژی خوب و با ارزش بصورت درست و به جا استفاده نماییم و هیچ گاه آنرا با هدفهای شوم و پلید یکجا نسازیم


 


هستند انسانهایی که از اینترنت و مبایل استفادهء غلط میکنند ، مثلا : از طریق اینترنت و مبایل به عمل های بدی چون : تهدید کردن دیگران ، خبر دروغ نشر کردن ، اختطاف ، مزاحمت ها و یا اینکه خودشان به راه های بدی کشیده میشوند ؛ باید هرچه زودتر و جدی تر اقدامات جدی صورت گیرد تا مردم اذهان شان روشن شده و طریق استفادهء درست از اینترنت و مبایل را بدانند و هیچوقت نگاهشان به تکنولوژی های برتر سر سرانه نباشد


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/140081/140081About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160