مصاجبه با فروزان فنا٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on atفلم انکس: آیا شما در کدام رسانه اجتماعی حساب دارید اگر دارید از آن برای چه استفاده میکنید؟


فروزان: بلی حساب دارم از آن برای گرفتن معلومات، تصاویر، ویدیو و دیگر کارهای که مربوط به درس و مطالعه میشود استفاده میکنم.


 فلم انکس: چه اشحاصی را در فیلم انکس و بانوان انکس ملاقات کردید؟ واز آنها چه آموختید؟


فروزان: در فلم انکس خانم الهه جان محبوب را ملاقات کردم واز آن آموختم که نوشتن مقاله بسیار مفید است وانسان را وادار میسازد که بیشتر کوشش کند وبیشتر فعالیت داشته باشد.


فلم انکس: تجربه نوشتاری شما در فیلم انکس چه قسم است؟


فروزان: در اوایل خیلی خوب نبود اما حالا به کمک استاد محترم وکوشش خودم بسیار عالی شده.


فلم انکس: جالب ترین عنوان که در فلم انکس پشت آن میگردید چیست؟


فروزان: جالب ترین عنوان صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان است که پشت آن میگردم وامیدوارم که این آرزویم باآمدن رئیس جمهور آینده به حقیقت مبدل شود.


فلم انکس: از صنف انترنیت که از طرف بانوان انکس ایجاد شده چه چیز هایی را آموختید؟ وچه فایده گرفتید؟


فروزان:از صنف انترنیت چیز های زیادی آموختم ازآن جمله آشنایی با انتزنیت و سایت های اجتماعی است.وفایدهای که گرفتم اینکه میتوانم چیزهایرا که مینویسم با دیگران در میان بگذارم.فلم انکس: شما از تمام کورسهای که رفتید کدام خوب ولذت بخش بوده است؟


فروزان:من از تمام کورسهای که رفتم صنف ریاضی لذت بخشترین وبهترین صنف بوده است.


فلم انکس: از کورسهای که تا حالا دنبال نمودید کدام یک مشکل بوده وچرا؟


فروزان:از کورسهای که تا حالا دنبال نمودم هیچ یک مشکل نبوده برایم چون زیاد کوشش میکنم ودر تمام مضامین لایق میباشم.


فلم انکس: مقاله و کتابهایکه در جریان این سال مطالعه نمودید کدام یک برای تان معنی خاص داشته است (عنوان آن را بگویید)؟


فروزان:از جمله مقاله وکتابهایکه در جریان این سال مطالعه نمودم مقاله به ارتباط "نقش جوانان در باسازی" برایم یک معنی خاص داشت.


فلم انکس: سرگرمی خاص شما چیست؟


فروزان:سرگرمی خاص من مطالعه کتابهای سیاسی به ارتباط افغانستان میباشد.


فلم انکس: پنج سال آینده شما چه قسم خواهد بود؟


فروزان:امیدوارم که تا پنج سال آینده یک وکیل خوب برای مردم افغانستان باشم تا بتوانم از حقوق آنها دفاع کرده وعدالت را تامین کنم.


فلم انکس: الگوی شما در زندگی کیست ؟ وچرا؟


فروزان:الگوی من در زندگی پدرجانمن میباشد چون یک شخص بسیار مهربان، خوب و فعال میباشد.


فلم انکس: با سه جمله خودرا معرفی کنید؟


فروزان:یک دختر لایق ودرس خوان هستم٬ من درهرکاری صبر وتحمل زیاد دارم.من از اشحاص دروغ گو،فریب کار وخیانت کار نفرت دارم.


فلم انکس: اگر توانایی داشته باشیدبه کدام قسمتی از جهان سفرکنید کدام کشور است است؟ و چرا؟


فروزان: اگر توانایی سفر در کدام قسمتی از جهان داشته باشم.او کشور رویایی من دبی میباشد.چون دیدن این کشور آرزوی دیرینه من است.تشکر


برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160