فضیلت ماه مبارک رمضان

Posted on at


ماه مبارک رمضان بزرگترین نعمت خداوندج برای مسلمانان است ولی به شرطی که قدر این نعمت بجای آورده شود وگرنه برای افراد محروم مثل ما جزاز رمضان گفتن فایده دیگری نیست درحدیثی مبارک آمده است که اگر امت من بدانند که رمضان گفتن فایده دیگری نیست در حدیثی مبارک آمده است که (اگر امت من بدانند که رمضان چه چیزی است تمنا می کردم که تمام سال رمضان شود ).


وهر شخص می داند که تمام سال رمضان را روزه گرفتن کار آسانی نیست اما بخاطر ثواب که رمضان دارد ازرسول الله ارشاد شده که روزه ماه مبارک رمضان  وهر ماه سه روز روزه گرفتن خداوندج وسوسه های دل را بر طرف می کند همین بود که صحابه کرام درسفر وجهاد با وجودی که آنحضرت بارها اجازه خوردن داده بودن روزه می گرفتن تااینکه رسول الله آنهارا بطور واضح منع کردند روزه ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان فرض گردانیده شده است زیرا ماه مبارک رمضان دارای فضیلت های زیادی است که یکی هم فضیلت افطاری دادن به دیگران است که اجر وثواب زیادی دارد چنانچه رسول الله در مورد فضیلت روزه ماه مبارک رمضان در آیه فرمودند هر شخصیکه از مال حلال به روزه داران افطاری بدهد فرشتگان در شبهای رمضان براو رحمت می فرستند .


در ماه مبرک رمضان تمام دروازه های جهنم بسته شده در های جنت باز می گردد خداوند درین ماه پر برکت معجزه بزرگش یعنی قرآن کریم رانازل کرده است رمضان ماه رحمت است پیغمبر در حدیث مبارک فرموده اند که درماه رمضان چهار چیز را به کثرت انجام دهید.اول کلمه شهادت دوم استغفار سوم درخاست بهشت ودیگر پناه خاستن از دوزخ الله درماه مبارک رمضان بهشت درهرروز برای مومنان روزه دار آراسته میشود والله بهشت میفرمایند به زودی بندهگان نیک من دنیا را ازخود دور می اندازندوبسوی تو می آیند درین ماه پرفضیلت شیاطین سرکش بسته می شوند تا کارهای راکه درغیر ماه رمضان میکردند نتوانند انجام بدهند. درشب آخر رمضان روزه داران بخشیده میشوند واز خداوند میخواهیم که برما قدرت این را بدهد ازین ماه های پرفضیلت استفاده کرده وبه خداوند نزدیک شویم.


ماه مبارک رمضان بزرگترین نعمت خداوندج برای مسلمانان است ولی به شرطی که قدر این نعمت بجای آورده شود وگرنه برای افراد محروم مثل ما جزاز رمضان گفتن فایده دیگری نیست درحدیثی مبارک آمده است که اگر امت من بدانند که رمضان گفتن فایده دیگری نیست در حدیثی مبارک آمده است که (اگر امت من بدانند که رمضان چه چیزی است تمنا می کردم که تمام سال رمضان شود ).


وهر شخص می داند که تمام سال رمضان را روزه گرفتن کار آسانی نیست اما بخاطر ثواب که رمضان دارد ازرسول الله ارشاد شده که روزه ماه مبارک رمضان  وهر ماه سه روز روزه گرفتن خداوندج وسوسه های دل را بر طرف می کند همین بود که صحابه کرام درسفر وجهاد با وجودی که آنحضرت بارها اجازه خوردن داده بودن روزه می گرفتن تااینکه رسول الله آنهارا بطور واضح منع کردند روزه ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان فرض گردانیده شده است زیرا ماه مبارک رمضان دارای فضیلت های زیادی است که یکی هم فضیلت افطاری دادن به دیگران است که اجر وثواب زیادی دارد چنانچه رسول الله در مورد فضیلت روزه ماه مبارک رمضان در آیه فرمودند هر شخصیکه از مال حلال به روزه داران افطاری بدهد فرشتگان در شبهای رمضان براو رحمت می فرستند .


در ماه مبرک رمضان تمام دروازه های جهنم بسته شده در های جنت باز می گردد خداوند درین ماه پر برکت معجزه بزرگش یعنی قرآن کریم رانازل کرده است رمضان ماه رحمت است پیغمبر در حدیث مبارک فرموده اند که درماه رمضان چهار چیز را به کثرت انجام دهید.اول کلمه شهادت دوم استغفار سوم درخاست بهشت ودیگر پناه خاستن از دوزخ الله درماه مبارک رمضان بهشت درهرروز برای مومنان روزه دار آراسته میشود والله بهشت میفرمایند به زودی بندهگان نیک من دنیا را ازخود دور می اندازندوبسوی تو می آیند درین ماه پرفضیلت شیاطین سرکش بسته می شوند تا کارهای راکه درغیر ماه رمضان میکردند نتوانند انجام بدهند. درشب آخر رمضان روزه داران بخشیده میشوند واز خداوند میخواهیم که برما قدرت این را بدهد ازین ماه های پرفضیلت استفاده کرده وبه خداوند نزدیک شویم.About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160