شرنوشت دختر افغان که زنده گی بر خلاف آرزو و میل او گذشت و می گذرد!

Posted on at


من یک دختری هستم که به یک خانواده فقیر و رنج دیده بدنیا آمدم.و از زمانی که خود را شناختم با درد و رنج، فقر و بدبختی آشنا شدم. من دو برادر و دو خواهر دارم و پدرم به جنگها یک دست و پای خود را از دست داده و در همان وقت برادر کلانم نیز شهید شد و پدر من هم معیوب باقی ماند .مادر من هم بی سواد بود و به خانه همسایه ها و شناخته های ما میرفت تا لقمه نانی برای ما پیدا کند. چون پدرم توانایی کار را ندارد و دو برادر دیگر من هم خوردسال بودند مادرم خیلی سختی ها را می دید و گپ های مردم را می شنوید تا برای ما خرج و مصارف پیدا کند .فامیل ما توانایی این را نداشتند که ما را به مکتب شامل کند من و برادر و خواهرم هر صبح به آشغال جمع کرده می رقتیم تا برای فامیل خود پلاستیک و کاغذ پیدا کنیم تا از آنها برای پختن غذا و گرم کردن خود استفاده کنیم .هر وقت که ما به آشغال جمع کرده می رقتیم دختران و پسران را می دیدیم که به سوی مکتب روان بودند ما همیشه آرزو داشتیم که ای کاش ما هم می توانستیم همانند آنها به مکتب برویم .اما افسوس !


من از این وضیعت خیلی رنج می بردم وقتی به طرف برادر و خواهر خود میدیدم ،وقتی میدیدم دستهای شان از سردی هوا سیاه شده! وقتی میدیدم لباس های کهنه و پاره به تن دارند و از سردی زیادمی لرزند!وقتی میدیدم پا های شان بر روی زمین از نبود کفش زخم برداشته .اما یک روز مادرم با چهره خندان و دل پر از خوشی  به خانه آمد و به ما خوش خبری داد که خان قریه(ارباب قریه)کسی که مادرم نوکری و لباس شویی او را می کرد به مادرم گفت:من دختر تو را به مکتب شامل می کنم و مصارف او را میدهم وقتی ما این حرف ها را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم .


-اما بی خبر از اینکه این خان چرا به ما این سهولت ها را روا دارد؟


-چرا خواسته به ما این کار ها را کند؟


خوب خلاصه من را به مکتب شامل کردند و من صنف اول تا پنج را به خوبی سپری کردم .اما یک روز خان قریه ما  به خانه ما آمد و مرا از فامیلم خواستگاری کرد مگر من و فامیل من به این کار راضی نبودیم اما چون از دست ما کاری ساخته نبود و ما توانایی هم نداشتیم که خانه خود را از این قریه انتقال دهیم بالاخره خان قریه که 52 سال داشت وبخاطر قدرتی که داشت با من ازدواج کرد .و من 13 سال داشتم و خانم خان، عروس ها و فرزندان آن بالای من ظلم و ستم زیادی را می کردند و از زنده گی که در اول داشتم زنده گیم بدتر و خوارتر شد و خان بعد از چهار سال از عروسی ما فوت کرد و من دو طفل دارم . و حال بجای مادرم من به خانه ی خان نوکری می کنم.About the author

160