جنگ با دهشت افگنی و ماموریت جهانی ناتو

Posted on at


افغانستان از سالها به این سو از مداخله های کشورهای همسایه خود رنج میبرد و سالها در دشواری های زندگی رنج کشیده است. این مداخله های سبب ایجاد گروه دهشت افگنی طالبان و به دنبال آن حضور گروه های دهشت افگنی جهانی نظیر القائده گردید که سالها این کشور را در عقب ماندگی نگهداشتند و سبب کشتار بی شمار در داخل و خارج از این کشور گردیدند.


این گروه های دهشت افگن به تاریخ نهم ماه سپتامبر  سال 2001 فرمانده فقید مقاومت برضد نیروهای دهشت افگن طالب و القائده, آمر صاحب احمد شاه مسعود را به شهادت رساندند و دو روز بعد به تاریخ یازدهم همین ماه به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک حمله کردند که سبب مرگ هزاران انسان گردید.آمریکا به جنگ افغانستان کشیده شد, کشورهای ناتو و دیگر کشورهای دوست آمریکا نیز به این جنگ پیوستند که کانادا یکی از آنها می باشد. آنها توانستند که در مدت کوتاهی طالبان را به نابودی بکشانند و حکومت تازه ای را به کمک نیروهای مقاومت که سالها در مقابل طالبان میجنگیدند ساماندهی کنند. اما مشکل طالبان و القائده حل نگردیده است و تا هنوز از مردم افغانستان و نیروهای خارجی قربانی میگیرد.


مردم و دولت افغانستان امید دارد که بعد از خروج نیروهای خارجی بازهم کمک های شان به این کشور ادامه یابد و مردم ما بتوانند که زندگی خود را بطرف پیشرف و توسعه ادامه دهند. زمان گذشته است که بار دیگر نیروهای افراطی و طالبان به قدرت برسند از مردم قربانی بگیرند. مردم امروز خود سرنوشت خود را بدست خواهند گرفت  و برای آزادی و صلح مبارزه خواهند کرد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160