ورزش پینگ پانگ و تینس...

Posted on at


 

ورزش پینگ پانگ یک نوع ورزش انفرادی میباشد که به هوش و حوس بسیار بالایی ضرورت دارد دو نفر در مقابل هم در یک ورزش رقابت سالمی را انجام میدهند.قوانین ورزش پینگ پانگ گونه ایست که روزی یک میز مستطیل مانند با دو چوب که به شکل گرد و دسته دار میباشد با یک توپ بازی میکنند,پینگ پانگ نیز مانند دیگر ورزش ها در اوایل به شکل یک سرگرمی بود در کشور های غربی ولی آهسته آهسته مانند دیگر بازی ها نام دار شد و در دل مردم راه پیدا کرد و هم اکنون هر کشور دارای افراد تیم ملی در بازی پینگ پانگ میداشته باشند

بازی پینگ پانگ با شوق بسیار در سال 1900 به ثبت رسیده است,این ورزش هنوز در افغانستان زیاد رشد نکرده ولی در دیگر قسمت های جهان جای خود را یافته است ورزشی است که قوانین خاصی دارد.

ورزشی دیگر بنام تینس میباشد که تینس نیز شباهتی به ورزش پینگ پانگ دارد و همانند آن در جهان محبوبیت خود را در دل مردم پیدا کرده است

بازی تینس بازی است که انفرادی انجام میشود یعنی دو نفر در مقابل هم رقابت سالم مینمایند و طریقه بازی آن با دو دسته که بنام راکت یاد میشود و دسته های آن از دسته های پینگ پانگ دراز تر میباشد اجرا میشود و مانند والیبال جالی از وسط میدان گذشته ولی این جال به اندازه نصف قد یک انسان میباشد.در هنگام این ورزش اگر احتیاط درستی در بازی نشود آسیب های زیادی میتواند به ورزشکار برساند.ورزش تینس نیز مانند ورزش پینگ پانگ در افغانستان بین مردم رول زیادی ندارد ولی به مرور زمان افغانستان نیز در تمام ورزش ها شایستگی خود را نشان خواهند داد.به امید پیشرفت تمام ورزشکاران جهان

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160