دیروز وامروز زنان درافغانستان

Posted on at


زن موجود با ارزش وظریفی است که وظایف مختلفی را درابعاد مختلف جامعه ایفا میکند مثلا زن یک مادر است زن یک خواهراست  زن یک خانم است زن................دربیشتر نقاط دنیا زنان ازارزش واهمیت خاص خود برخوردار هستند وحقوق شان برابر مردان بوده وحقوق آنها ازسوی مردان وجامعه رعایت میشود اما درافغانستان حقوق زن درگوش بعضی ها جدید بوده ومساوی بودن حقوق زنان ومردان را به باد تمسخر میگیرند وبه عقیده آنان زن کدام حقوق خاصی نداشته صرف درخانه بوده وامور روزانه خانه را انجام بدهد ودرتصمیم گیری ها خانه هم هیچ حقی ندارد واین کسان دختران وزنانی را که به مکتب یاوظیفه بروند به چشم حقارت میبیند وآنان راازجمله افراد فاسد جامعه میدانند.که این طرز تفکر ازدوره سیاه طالبان بجا مانده دوره که بدترین دوره برای زنان افغان بود زیرا محدویت های سیاسی اجتماعی در این دوران به اوج خود رسیده وحتی مانع حضور آنان درجامعه میشد. این دوره حقوق وآزادی های زنان را درتنگاتنگ قرار داده بود زنان هیچگونه نقشی درجامعه نداشتند وفقط جسمی بودند که تنها برا ی منفعیت های گوناگون استفاده میشدند.واهمیتی در اجتماع وفامیل نداشتند.که این رفتار با زنان باعث میشد که خانواده ها نمیخواستند  که درخانواده ایشان دخترتولد شود واین طرز تفکر تا هنوز در بعضی از خانواده ها بجا مانده وباعث شده که دختران این خانواده ها فکرکنند هیچ حقوقی ندارن ودربرابر بچه ها هیچ اند,وروزها ساعتها وحتی تمام زندگی کلمه ای کاش من هم بچه میبودم را درذهن پرورانده وهیچ فعالیتی نداشته باشند.اما بعضی از خانواده ها ویا حتی بیشتر آنها این طرز تفکر را غلط دانسته وهیچگونه تبعیضی بین پسر ودختر نمی گذارند هردویشان را دارای حقوق مساوئ دانسته طلب علم را برهردوی آنها فرض دانسته زنان رانیمه پیکر جامعه میدانند.از این رو فعالیت زنان نسبت به گذشته بیشتر شده ودرجامعه ای امروز عملکرد زنان هم درتمام عرصه های زندگی همانند مردان شده درپیشرفت جامعه سهیم اند.بطورمثال:اشتراک زنان در مجلس نمایندگان,شورای ولایتی,ژورنالیزمی,روزنامه نگاری,مقاله نویسی,مدیریت دربخش های مختلف,بازاریابی,تجارت,قضایی,طبی,وغیره رشد چشم گیری دارند.   


 About the author

shiwa-askandari

shiwa askandari was born in Herat,Afghanistan. she is studying in12th class. Interested reading and traveling.

Subscribe 0
160