ورزشکار ما افتخار ما

Posted on at


 


.اکثریت جوانان فعال ومستعدکشورمان توانسته اندکه در رشته های ورزشی مدال های های را به دست بیاورد


که این افتخاری به سرتا سرافغانستان است .ومن از این موفقعیت های به دست آمده است بسیار خرسند هستند 


هر چند ما قهرمان های زیادی داریم که یکی از آن ها روح الله نیکپا است


که وی با بازی المپک مدال قهرمانی از آن خود کرد.درپهلو برادران مان حالا خواهرهای مان هم رو به ورزش آورده اند. ودر هر رشته ورزش می کنندواین باعث افتخار کشورماست . امروز ورزش کاران ما سخت کوشش می کنند ودرمیدان تنگ به تنگ مبارزه می کنند.تا که باشد نامی پاکی وشهرت برای خود وکشور خود کسب کنیم


.تک به تک مان شاهد این همه افتخارآوران کشورمان هستیمشما به چهره باز محمد مبارز یک تن از ورزش کاران آشنا هستیند وی یک تن از دیگرافتخارآورکشورمان است وی مدال طلا را بدست گرفته ، وکمربند مسلکی در ورزش رزمی رادارد


.لیک برتر افغانستان یکی دیگر از گروپ های افتخار آور کشورمان است


.امروز تعداد زیادی از جوانان ما اعم از مرد وزن در ورزش رو آورده اند


افغانستان می خواهد همیش شاهد این همه موفقیت ها باشد. ودیگران نمیخواهند عزیزان شان را از دست بدهند. طاقت این را ندارد تا قتل ، کشتار ،جنگ ، واختلاف را دربین شان ببینند


.سه دهه جنگ را سپری نمودیم دیگر بس است .از جنگ ودشمنی چیزی حاصل نیست


.در این مدت جنگ  تعداد زیادی از مردم مان خساره های دیده اند دیگر نمی خواهند


 


نثاراحمد بهاوی یک تن دیگر از ورزش کاران است که این همه به کشور خود نام نیک وموفقیت های خود را نشان داد.ودر کل میتوان گفت : این افتخارات عظیم ملی که برای کشور مان در بخش ورزش داده شده وداده میشود همه وهمه تلاش ها وتوانایی های جوانان این مرز وبوم است .ایشان با داخل شدن به میدان های مبارزه با کشور های دیگر به میهن خویش سر افرازی های میآورند. وصدای دل های شان را با سرود ونغمه های پیروزی به اوج قله های خوشی میرسانند. این همه نیرو واحساسات پاک جوانان ما است واگر ببینیم هم برگرفته از روح الله نیکپا ، نثار احمد بهاوی ، رومینا جلالی ، 


باز محمد مبارز ............ودیگر هم قطاران ایشان نیروی بالنده ای کشور ما اند. بازهم ما منتظر پیروزی هایدیگر این مستعدین خویش هستیم و روزی خواهد شد که بر جمعیت این خواهران وبرادران ما افزوده خواهد شد. وپیروزی های کشور مان به هر عرصه افزوده خواهد شد.  در واقع همان وقت است که میتوانیم بگوییم که بلی ما هستیم وبرای کشورخود افتخار میاوریم 


.به امید سرافرازی های بیش ازین کشور مان افغانستان


آرزو"رحمانی "


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160