انتخابات در افغانستان

Posted on at


 انتخابات در افغانستان


انتخابات يک پديده ملي و مردمي بوده كه در اكثريت كشور ها كه نظام شاهي ندارند ضحيم و رهبر شان از طريق مردم و راي مردم هم از زن و مرد و نو جوانان هم از دختر و پسر سر پرست دولت شان و يا به عباره اي ديگر ريس جمهور دولت شان را انتخاب مي نمايند


          


طوريكه خود آگاهيد در هر چهار سال يگ مرتبه مجددا اين پروسه تجديد مي گردد و يا بر گذار مي گردد . انتخابات در افغانستان هم دين منوال شكل ميگيرد و مردم مي كوشند كه تا فردي عالم تحصيل كرده و دانشمند و بي طرف و وابسته به هيچ دولتي خارجي را از طريق راي آزاد انتخاب نمايند چون انتخاب ضحيم ملي دولت بس ارزنده و مهم است چون سر نوشت يگ ملت را شخص منتخب بدست گرفته است از طرف ديگر چشم اميد تمام مردم به شخص منتخب بوده از او صلح امنيت مساوات عدالت برابري آرامش و آزادي از قبيل آزادي بيان و آزادي هاي مشروع و مطابق به سنت پيامبر و اوصول دين مبين اسلام چون مملكت ما معتقد و پايبند مذهب ودين اسلام هستند . مي خواهند كه ضحيم و رهبر در راس دولت شان شخص متقي و پرهيز گار و پيبند اصول و اساسات اسلام باشد و دولت خويش را رهبري نمايند آري مردم افغانستان به دل هاي پر از اميد و متكي به اينكه شايد شخصي در رس دولت قرار بگيرد كه يگ امنيت سر تا سري را در تمامي ولايات افغانستان حكمفرما نمايد . و تمام مردم در صلح و ثبات دايمي و عري از جنگ و خونريزي و بدون تشويش از اينكه ديگر هيچ فرد ي از افغان ها بوي خون به مشام شان نرسد و همه در خاطر آرام به زنده گي خود ادامه داده بتوانند


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160