لطفاً،برخیزید وبروید ورأی بدهید.

Posted on at


امروز انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی است که یک روز مهم وآینده سازدرافغانستان می باشد.در این انتخاب مردم، افغانستان شاهد یک تغیر وتحول مهم خواهد شد که اگر مردم شریف ما با مطالعه معلومات درست ودقیق را در مورد کاندیدها به دست آورده باشند واشخاصی را انتخاب کنند که لیاقت ریاست جمهوری وشورای ولایتی را داشته باشند. می توانیم شاهد آینده ای درخشان باشیم


.در این روز باعزم واراده قوی وآمادگی کامل تمام افرادی که بالای18 سال باشند اعم از زن ومرد کارت های رأی دهی خویش را گرفته وبه مکان های رأی دهی رفته وبه کاندید مورد علاقه خود رأی می دهند. وبه امید این اند که، توانستند انتخاب درستی نمایندانتخاب کردن حق ماست. وباید دراین انتخابات شرکت نماییم ودیگران را نیزتشویق کنیم.واگرما دراین انتخابات شرکت ننماییم چگونه درآبادی کشور مان سهیم باشیم؟رأی ما بسیار مهم وبا ارزش است وباید   قدرآنرا بدانیم وبه کسی رأی دهیم که حقش است


.ما ازتمام مسؤلین نهاد امنیتی ودیگرنهادها خواهشمندیم تا دراین روز مهم امنیت را کاملاً تأمین نمایند واز هرنوع تقلب وتخلف جلوگیری نمایند. تا که انتخابات به وجه احسن مانند یک جشن با خوشی وسرور انجام پذیرد.ما ريیس جمهوری را می خواهیم که برای پیشرفت ما قادر به تحمل هر گونه رنج وزحمت باشد و در مقابل دشمن ایستاده گی نماید.زیراثرکشورهای دیگر نباشد وبرای برقرارکردن ثبات وپایداری،صلح وامنیت،سعادت وکامیابی ما بسیار تلاش نماید.واز عمل کردهای غیرانسانی مانند، خشونت ها، اختطاف ها، انتحاری ها، فساد ها وغیره جلوگیری نماید. تا که تمام ما با آرامش کامل زندگی نموده و در راه پیشرفت کشورمان سخت کوشا باشیم ودر این راه یک لحظه هم غفلت ننماییم


.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160