بزرگترین عوامل خودکشی

Posted on at


بزرگترین عوامل خودکشی در کشور ما عبارتند ازازدواج های اجباری که دختربه ازدواج راضی نیست وخانواده او رابه میل خود به ازدواج مجبور میسازند واز آنجمله ان خورد که ازدواج دختر ها به سن خورد که اصلا دختر به ازدواج آماده نیست واز زنده گی اصلا چیزی را نمی فهمد.بعضی فامیل ها دختر هی خود را به ازدواج مجبور میکنند وبه حق دختر خود ظلم بزرگی را میکنند وبلاخره


شوهریکه معتاد باشد وبه خانواده اطفال خود رسیده گی کرده نمیتوانند وخانم خود را به کار های شاقه کارهای


شاقه مجبور میکنند واو را لت وکوب میکنند این خود باعث خودکشی میشود.چنانچه دختر های امروزی آرزو دارند که به مکتب بروند  تحصیلات خود را ادامه بدهند وهمچنان توقع دارند


که همسر آینده شان را خودشان انتخاب کنند که شخص فهمیده وبا سواد باشد مادر پدر های که چنین ظلم را بالای


دختران خود میکنند در آینده باعث پشیمانی شان میشود وقتی که دختر به زنده گی خود خاتمه داده پشیمانی سودی ندارد.
About the author

160