کورگرهٔ صلح و امنیت افغانستان......

Posted on at


از آنسوی زمان از لامکان آمد ندا امشب


 چرا افلاکیان پوشیده اند رخت عذا امشب


بسوگ کودک و پیر و جوان کشور افغان


   فتاده از مصیبت لرزه بر عرش خدا امشب


                                                                         (دایم)اندکی به نیم قرن مانده است که پیک خوشبختی وسعادت نسبی مردم افغانستان اسیر دام فتنه بیگانگان و دشمنان سوگند خورده آن میباشد و فرمان صلح و امنیتی که کاتب تقدیربر سرنوشت این ملت نوشته بود در دستان ناپاک شیادان تاریخ بکاغذ مچالهٔ مبدل گردیدواز اعتبار اجرائی حقوقی ساقط گردیده است .


کور گره ئی در رشته شیرازهٔ وحدت ملی مردم افغانستان افتاده است ؛ که هیچکس توان باز کردن آنرا ندارد مگر ارادهٔ آهنین ملتی یکپارچه ، مصمم و آگاه ؛ ملتی که در مسیر زمان پر حادثه و مصیبت بارش هر روز بیشتر از دیروز از هم میپاشد ؛ کجا؟وکی؟ میتوان امیدوار بود تا این ملت آگاهانه و بر اساس منطق حاکمیت اراده بر سرنوشت چگونگی زندگی حال و آینده خویش را بدست خود رقم زند تا از دام اسارت و حقارت بیگانه رهائی یابد و شاهد خوشبختی ( صلح ،امنیت ، آرامش و آسایش )را در سر منزل مقصود به آغوش بکشد


.


دشمن مکار در لباس دوست ما را می فریبد ،این ضعف در غفلت ماست و با دست های خود ما بصورت ما سیلی میزند که این نشانه جهل و نادانیست (آنکه گربه ای را در خانه اش برای نابودی موش ها می پروراند غافل از آنست که گربه هیچگاه بخاطر نابودی موش ها و از برای رضای خدا موش نمیگیرد بلکه او شکم خود را سیر میکند.)


( هیچ دایه ای مهربانتر از مادر نیست.)و هیچ ابر قدرتی در جهان شرق و غرب بشمول کشور های همسایه هرگز در فکر آزادی ، آبادی ، آرامی و سعادت مردم افغانستان نیستند و هر کدام برای مقاصد خواص خویش دلبری میکنند.


دولت مردان هیچ کشور خارجی بیشتر از یک رئیس جمهور و مجریان قوای سه گانه آن اعم از قضا ، کابینه و پارلمان در فکر وطن و مردم آن کشور نیستند مشروط بر اینکه کرسی نشینان ،مسئولینی آگاه ، دلسوز و خدمتگزار صادق برای مردم شان باشند و از جانب مردمی آگاه بر محور خود ارادیت آزادانه انتخاب شده باشند یک چنین سیستم مردم سالاری در تاریخ افغانستان بمشاهده نمیرسد


.


در لحظات حساس کنونی اطرافیان بی ماهیت کاخ نشینان سست عنصر و زعمای دست نشانده بیگانه که بر معیار قدرت تفنگ بر اریکه قدرت تکیه داده اند ،این دوستان دشمنان مردم و وطن عزیز افغانستان طی سه دهه و اندکی با لجام گسیختگی ، خود فروشی و وطن فروشی مرتکب جنایات نا بخشودنی و جبران ناپذیری در حق ملت ووطن گردیده اند که در دادگاه عدل الهی و دیوان عالی قضایی تاریخ و وجدان بیدار بشریت بدون تردید محکوم به قصاص خواهند بود.


                                                                                                                                                          


( پایان بخش اول ...............ادامه دارد.)About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160