مواد مخدر

Posted on at


اعتیاد در میان مردم و روی آوردن دختران وپسران جوان به آن بلا و مرضی است که سخت نظام خانواده را ویران می کند٬ و اساس خانواده و زنده گی را زیر سوال میبرد. استعمال مشروباتالکولی و اعتیاد همانند هرویین و کوکایین و غیره برای فرد معتاد مشکلات زیادی را بوجود میآوردو باعث میشود همیشهعصبانی، ناراحت و همواره کسالت داشته باشد، درحالیکه افراد هوشمند از آناجتناب و دوری میکنند حتی ممکن است در برابر آن ناملایمات ها به مبارزه نبرد سخت برخیزد.مواد مخدر اثر منفی در حیات بشر دارد زنده گی او را بهم میزند و طراوت شادی و سعادت اجتماع رانابود میکند و خانواده ها را از هم دور می کند.دختری که دانشجوی رشته علوم سیاسی بود با یک جوان دانشگاهیازدواج کرد٬ پس از مدتی فرزندی به دنیا آورد در مدت بارداری به وی مواد مخدر عرضه شدوپس از مدتی همانند شوهرش معتاد به مواد الکلی و مواد مخدر شد. شش سال از آن داستانتلخ نگذ شت در نتیجه این شد که: زیبایی و جوانی خود را از دست داد.


بسیاری از اموال و دارایی خویش را در این راه هدر داد.بعد از مدتی همسرش دستبه خود کشی زدو به این دختر جوان افسرده گی شدیدی وارد شد. رشته تحصیلی خود را از دست داد ودر نتیجه آینده خویش را به فنا داد.


شخص معتاد همه چیز را قربانی می کند، یعنی هنگامیکه معتاد متوجه منع مواد مخدرمی شود و تصورکند که دیگر مواد به او نخواهد رسید٬ از هر راه و به هر طریق ممکن برای حصول مواد اقدام می کند و حاضر است بالا ترین ارزش های زنده گی خویش را نیز فدا کند؛ حتی اگرعرضه ناموس خود باشد.فردمعتاد به مواد مخدر، در آسانترین اشیاء و امور هرگز فکر نمی کند، چه رسد به امور مهم و مطالبی کهتفکر زیادی را خواهان است، زیرا فکرو توجه معتاد دائما در چگونگی رسیدن به مواد مخدر و برآوردنحاجت اعتیاد خود است نه چیز دیگری وهمچنان در افغانستان اشخاص زیادی به دلایل مختلف به اعتیاد دچار میشود مانند: افرادیکه بخاطر کاربه کشور های خارج به خصوص ایران میروند ومعتاد میشوند. وبعد از برگشت آن به کشور خانواده هایشان بسیار جگر خون و به مشکلات زیادی مواجه میشوند،ویاافرادیکه به جرم های متنوع به زندان میروند وبه اعتیاد رو میآورند بیشتر خانواده ها دیده میشود که جوانان شان بعد از زندان به اعتیاد دچار شده است، وهمچنان مشکلات شخصی و خانواده گی، اضطراب،افسرده گی، بی پناه شدن در اثرجنگها باعث اعتیاد به مواد مخدر میشود.تعداد اندکی به بسیار مشکل ترک اعتیاد میکند وتعدادی نیز معتاد به مواد مخدرباقی میماند کهبسیاری از مشکلات را به جامعه به بار میاورند. و همچنان مشکلات که به خود شخص معتاد دارد عبارتند از:


  ایجاد نفس تنگی .


 ایجاد فشار خون در موی رگها ی جمجه.


فقدان هوش .


درجه حرارت بدن معتاد به چهل درجه فازنهایت میرسد.


ایجاد نا هماهمنگی در سیستم اعصاب و مغز.


ایجاد اظطراب وتپش سریع قلب.


ایجاد اختلالات در دریچه های قلب.


کوری و فلج شدن یا کری و گنگی.


مواد مخدر او را تا سرحد سکته های مغزی می کشاند وغیره.کشت مواد مخدر حرام است چنانچه پیامبر اکرم میفر ماید:«بر گناه وستمکاری به همدیگر کمکنکنید زیرا باعث پستی وزشتی ها در اجتماع را به دنبال می اورد و جرایم و خیانت زیاد میشود» پس باید با مردم، دولت ومسولین همکاری کنیم تا باشد یک جامعه عاری از هر نوع


مشکل بخصوص مواد مخدر داشته باشیم.به امید اینکه دیگر در افغانستان و تمام جهان نام از اعتیاد نباشد


برای خواندن مطالب قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160