مصاحبه با مرضیه سلطانی٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on atفلم انکس: آیاشما درکدام رسانه ی اجتماعی کدام پروفایل دارید؟اگرداریدازآن چی استفاده میکنید؟


مرضیه: بلی! یک پروفایل دارم در سایت به نام فیلم انکس که خودفیلم انکس یک سایت جهانی واجتماعی بوده و ازآن استفاده های سودمندی رامیتوان گرفت وبرای انجام وظایف مقاله نویسی ویابه اشتراک گذاشتن بلاک های خودبه خوبی استفاده کرده می توانیم.


فلم انکس: ازاشخاصی که درفیلم انکس کارمی کنندباچه کسانی ملاقات کرده ایدوازآنهاچه آموخته اید؟


مرضیه:درفیلم انکس بااشخاصی ورزیده ای همچون الهه محبوب،فرهادحکیمی وفرشته فروغتوانیستم که ازطریق انترنت باآنها آشنا شوم وازآنها آموختم که چطوربتوانم به دیگران کمک نموده و با دیگران درنوشتن بلاک های شان کمک نمایم.


فلم نکس: تجربه ی نوشتاری شمادرفیلم انیکس چی قسم است؟


مرضیه: خوب است من خود را نه بد و نه هم خیلی عالی میبینم.


فلم انکس: جالبترین موضوعی که شمابه دنبال آن میگردین دروقتیکه آنلاین هستید؟چی موضوعاتی میباشد؟


     مرضیه:جالبترین موضوعاتیکه دروقت آنلاین به دنبال آن میگردم بیشترموضوعات؛دینی،اجتماعی وداشتن اطلاعات بیشتر درموردتاریخ کشورعزیزمان افعانستان میباشد تابتوانم درموردکشورعزیزمان افغانستان اطلاعات کافی داشته باشم.


فلم انکس:صنف های انترنت که از طرف بانوان انکس در مکاتب دخترانه ایجاد شده است، برای شما چی فایده رسانده؟


مرضیه:ازصنف های انترنیتی که درمکاتب دخترانه تاسیس شده است،آموختن انترنت رابه کمک آن فراگریفتم وتوسط آن توانیستم نظریات وحقایقی راکه میخواهم بیان کنم، آنهارابه صورت کامل ودرست ارایه نمایم ومقاله نویسی درآنجاتدریس میشودکه توسط همین مقاله نویسی میتوانم نظرات خویش رابیان نمایم.


فلم انکس: شماازکورسهایی که دنبال کرده ایدکدام کورس برای شما لذت بخش بوده چرا؟


مرضیه:ازکورسهایی که تابحال دنبال کرده ام کورس انگلیسی برایم جالب بوده بخاطریکه زبان انگلیسی نه تنهایک زبان بین المللی بوده بلکه یک زبان مشهوروشیرین میباشدوهرکس باآموختن این زبان میتواندبسیاری ازمشکلات خودرا درعرصه ی آموختن علم حل نمایدوازجمله زبانهای دلچسب بخصوص برای من میباشد.


فلم انکس: ازکورسهاییکه تابه حال دنبال کرده ایدکدام کورس برایتان مشکل بوده؟ چرا؟


مرضیه:ازکورسهاییکه تعقیب کرده ام وبرایم مشکل بوده است؛کورس مضمون کیمیابوده چون بسیارمعادلات وموضوعات مشکلی رادارامیباشد.فلم انکس: آیاکدام مقاله ویاکتابی درجریان سال خوانده اید؛کدام مقاله یاکتاب برایتان معنای خواصی داشته؟ چرا؟


مرضیه:درجریان سال مقالات وکتاب های زیادی رامطالعه کردم ازجمله مقالاتی که مطالعه کرده ام؛ انتخابات افغانستان،رسم ورواج های افغانستان ومشکلات دختران درادامه ی تحصیل شان بود.از مقاله هایی که برایم جالب بوده است درمورد رسم ورواج های افغانستان میباشد.


فلم انکس: آیاشما کدام سرگرمی خاصی دارید؟اگرداریدکدام است؟


مرضیه: کدام سرگرمی خاصی ندارم فقط ازجمله شاگردان صنف کامپیوتردربخش بانوان انکس هستم که جدیدأبه آنها بپیوستم ودرحال فعالیت هستم.


فلم انکس: شمادرپنج سال آینده خودراچگونه میبینید؟


مرضیه:آرزودارم که درپنج سال آینده یک فردبالیاقت ودرهمه ی امورات خویش موفق وپیروزباشم تاکه بتوانم برای مردم ، ملت وجامعه خود کدام کارمفیدی رابه انجام برسانم وخدمتی کرده باشم.


فلم انکس: شمااوقات خودراچی قسم سپری میکنید؟


مرضیه:من تمام اوقات کاری واوقات بی کاری ام راطبق برنامه ریزیهاییکه ایجادکرده ام سپری مینمایم زیرا با این برنامه ریزی میتوانم که به تمام کارهای روزمره ام رسیده گی نمایم تاهمه ی کارها به صورت درست وبدون کدام غلطی پیشبرده شود.به امورات خویش رسیده گی نموده وآنهارابه صورت درست به انجام برسانم.


فلم انکس: اگرشماقصدداریدبه کدام جایی ازدنیاسفرکنیددوستداریدکجاباشدوچرا؟


مرضیه:اگربه کدام جای ازدنیاسفرنمایم جایی راانتجاب می نمایم که تحصیلات درآنجا پیشرفته بوده تابتوانم بیشتربیاموزم وبیشتربدانم تا درآینده ازافرادی باشم پیروزوموفق که هم برای خود،هم برای خانواده وهم برای مردم کشورخودخدمات شایسته ای راانجام بدهم.


فلم انکس: با سه کمله خودرامعرفی کنید؟


مرضیه:من یک شخص مهربان ودلسوزهستم.وهمیشه تلاشم به این است تابه دیگران درکارهای شان آنهارایاری نمایم وخدمت کردن به وطنم راازجمله وظایف اسلامی وانسانی خویش میدانم.


فلم انکس: آیاشماگیم بازی میکنید؟بیشترین بازی که دوست دارید کدام است.


مرضیه: بلی دوست دارم! بیشترین گیمی که دوست دارم جارچین میباشد.تشکر٬


خوانندگان گرامی،


برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160