چگونه زنده گی خوبی را به پیش ببریم؟؟؟؟؟

Posted on at


انسانها همواره برای پیش برد زنده گی خوب وساختن برنامه های کاری در زنده گی کوشش میکننند انسانها با سکون وسکونت
سازگاری ندارند وهمیشه کوشش میکنند به را های قدم بگذارند که بتوانند گره مشکلات خویش را باز کنند وبرای پیشرفت زنده گی
خود وباسرو کار با اشخاص متفاوت ضرورت دارند تا با آنها شناخت کلی حاصل کنند تا بتوانند برای حل مشکلات خود در آینده با این اشخاص ارتباط برقرار میکنند.
دین مقدس اسلام فراگیری علم ودانش را بزرگ ترین پیشرفت در زنده گی میداند چون در روایتی از رسول الله «ص» آمده که فرموده
اند«هرکس درجستجوی دنیاست،باید دانش فراگیرد وهر کس به آخرت دل بسته است،باید علم بهره گیرد وهر کس دنیا وآخرت هر دو را میخواهد باز هم گریزی از دانش آموزی ندارد«

وباید همه زیاد کوشش کنند برای اینکه همیشه سر بلند وبا اعتبار در بین مردم وجامعه زنده گی کنند باید علم و


دانش بیاموزند وای آموختن علم ودانش انسان را حرکت میدهد تا به مقام های بالای به اثر سعی وکوشش گماشته شود.چون امروزه شخصیت، ودانایی امروزه برای همه از همه چیز معتبرتر بوده چون همین شخصیت است که در اوایل زنده گی
همه شخص را از هر نگاه میشناسند واین شناخت شخص به خوبی و باشخصیت بودن او تأثیرات مثبت وعمیقی بر آینده برای او می
گذارد برای اینکه به راه ورسم وحقیقت های زنده گی آشنا شویم باید به مطالعه کتاب های گوناگون بپردازیم یگانه راه  ویگانه راهنما
برای بهتر زنده گی کردن شخص همانا مطالعه کتاب است که مطالعه کتاب انسان را کمک میکند که به اساس معلوماتی که شخص از آنها میگیرد در زنده گی از آنها استفاده کنند ومعلومات مفیدی وآموزنده که کسب میکند
میتواند زنده گی خود را به خوبی به پیش ببرد چون با مطالعه کتاب انسان تحت تأثیر داستانها وحقیقت ها قرار
که به آنها تأکید شده عمل میکند وبه کارهای که انسان را به طرف راه بد میبرد از آنها میپزیرد ومیتواند برای حل مشکلات خود در زنده گی از این کتابهای سودمند استفاده کنند.

 
           About the author

160