حقوق اقارب

Posted on at


خداوند(ج)تمام انسان هاراخلق کرده است .درقرآن آماده است .که صلحه رحم باعث خیر وبرکت درزندگی میشود.وباید تمام انسان هاباهمدیگراتحاداتفاق داشته باشندودراسلام گفته  شده است ..ودرغم وشادی یگدیگرسهیم باشند.ود روقت مصیست همدیگررایاری کنند.ویگدیگررااحترام کنند.وارزش بدهندبه یگدیگرارزش قایل شویم .خداونددرباره حقوق همسایه وحقوق اقارب گفته های زیادی بیان کرده است .واحادیث زیادی درباره اقارب آماده است


.که بااقارب خودرفتارنیک گفتارنیک داشته باشید.وصلحه رحیم رابه جاآورید.ودرخانه های یگدیگررفت وآمدکنیم وحق نمک شویدبایگدیگرتاباشدرضای خداوندهمراه شماباشد.ودل اقارب خودرابدست آورید.تاخداوندوبندگان ازماراضی وخوشنودباشد.اقارب یعنی خویشاوندان وفامیل های نزدیک وهمسایه حق وحقوقی برمادارند.که بایدآنهارااحترام ورعایت کنیم .وبایدباهمسایگان خودخوش رفتاری وهیج وقت غیبت وبدگویی آن رانکنیم .ودرموردآنهاخیرخواهی کنیم .مخلوقات خداوندزیاداند.وعالم هستی راخداوندپیداکرده است .وبای اشخاص غیبت اقارب ودوستان خودراپیش کسی نگوییم .چون غیبت یک گناه کبیره میباشد.وقابل بخشش نیست


.ومانندخوردن گوشت برادرمرده میباشد.که بخورید.وبافامیل خوددورنگ نباشد.که پیش رویک رقم وپشت سردیگه رقم باشد.انسان بایدبااقارب خوددورنگ نباشد.ویک روح باشد.وانسان بایدبااقارب فقیروپولدارخودیک برابررفتارکند.ودورنگ نباشد.وبه خاطرسفره رنگین به خانه های یگدیگرنروند.


ولی اقارب قریب خیلی دست دل بازمیباشند.ودوست دارند.که اقارب شان خانه آنهاآماده رفت وآمدکند.وبعضی ازاشخاص پولدارهستند.که بااقارب فقیرخودرویه خوبی نمیکنند.وآن رااحترام نمی کنند.وکمک وهمکاری ندارند.وانسان بایدباتمام اقوام خودیگ رنگ باشند.وتفاوت بین شان نگذارند.About the author

160