زراعت و اقتصاد افغانستان

Posted on at


افغانستان بنابر داشتن آب و هوای مناسب یک کشور زراعتی است؛ ولی از لحاظ زراعت و اقتصاد پیشرفت چندانی نکرده است.کشورهای که اکثریت مردم آن به زراعت مشغول اند ازجمله کشورهای پیشرفته به حساب نمی آیند به باور اکثریت مردم افغانستان کشور رو به انکشاف است در حالی که اکثریت مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم به زراعت مشغول اند و تمام مصارف اولیه زندگی خودرااز طریق زراعت تامین میکنند


.


دهاقین کشور با مشکلات زیاد و نبود امکانات کافی مواجه اند:نبودماشین آلات پیشرفته، کدکیماوی، ادویه جات ضدآفات، نبود سیستم منظم آبیاری و غیره مشکلات اند که اقتصاد کشور را به طرف شکست کشانده انداگربه آب کشور توجه صورت گیرد سیستم آبیاری بصورت منظم بوجود آید و از هدررفتن آن به ممالک دیگر جلوگیری شود؛ نه تنها اقتصاد کشور را بلند خواهد برد بل در رشد صادرات کشور نیز نقش مهمی را خواهد داشت. نبود تخم اصلاح شده باعث خراب شدن معصولات زراعتی شده و کیفیت مواد را پائین می آورد که این هم یکی دیگر از مشکلات دهاقین و مردم کشور است و اگرتخم اصلاح شده در دسترس زارعین قرار گیرد تمام محصولات پاک، صحی و عاری از هر نوع مواد اضافی بدست می آید


.


با وجودیکه اقتصاد افغانستان در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است ولی نتوانسته فقر وگرسنگی را کاهش دهد امروزه شش ونیم میلیون مردم کشور نمیتوانند ضروریات غذایی خود را تامین نمایند وچهل درصد اطفال زیرسن سه سال دچار سوء تغذیه اند که سالانه نیم از این چهل درصد از بین میرونداگر زراعت افغانستان بصورت عصری و پیشرفته صورت گیرد کد کیمیاوی، ادویه ضد آفات، ماشین آلات پیشرفته و دیگر امکانات دردسترس دهاقین قرار گیرد؛ نه تنها ضروریات و مواد غذایی کشور را دو برابر می کند بل میتواند صادرات کشور را هم بلند ببرداز دولت خواستار رسیدگی به تمام مشکلات دهاقین و ایجاد تسهیلات برای شان هستیم.


((به امید افغانستان آزاد و پیشرفته و عاری از هر گونه مساله ایکه سبب ناراحتی اذهان عامه شود.))About the author

nilofarsahraa

student of guhar shad high school.

Subscribe 0
160