دورغ

Posted on at


دورغ یک کلمه بد و ناپسند است که زنده گی انسان را به تباهی می کشد و باعث ویران کردن زنده گی انسان می شود و خداوند (ج)ما را از دورغ گفتن منع کرده چون دورغ گفتن باعث بی اعتماد شودن انسان در جامعه و کشور می شود و دورغ کلید جهنم است و باعث می شود که در بهشت به روی انسان بسته شود پس باید تمام انسان ها از آن پرهیز کنند تا از جهنم نجات پیدا کنیم.دورغ در زنده گی انسان باعث می شود که انسان دست به هر کار خطر ناکی بزد و انسان دورغ گویی باعث برهم زدن جامعه می شود و چنین انسانی در نزد مردم بی اعتبار بوده و هیچ کس به وی اعتماد ندارد و اگر وقتی مشکلی هم برایش بوجود بیاید و حتی که راست هم بگوید در آن وقت هیچ کس حرف های وی را باور نمیکنند چرا که وی چندین بار مردم را بازی داده است.دورغ انسان را وادار به کار های ناجایز که خداوند منع کرده وادار می کند چرا که در وجود انسان شیطان قرار می گیرد و انسان را به کار های غلط وزرشت وادار میسازد وپشیمانی بد از آن هیچ فایده ای ندارد پس انسان ها باید از همان اول خود را به دورغ گفتن عادت ندهند و از آن پرهیز کنند مثلا در خانواده ای که دورغ زیاد باشد یک طفل بی گناه وقتیکه در آن خانه باشد آن طفل هم مانند اعضای خانواده ای خود یک شخص دورغ گویی به بار می آید.پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد(ص) تمام مسلمانان را از دورغ گفتن و دورویی منع کرده است چرا دین مبین اسلام ما را از دورغ گفتن و دوریی منع کرده و ما را به راستی و صداقت امر کرده است که چنان چه پیغمبر (ص)فرمودن روز شخصی را دیدن که هر روز تمام وقت خود را به بهانیه عبادت خداوند در مسجد می گذراند و حضرت محمد (ص)وی را از مسجد بیرون انداخته و فرمودن خداوند (ج) اشخاص که به ضرر برادر مسلمان خود فکر می کند خداوند وی را دوست ندارد. About the author

160