خشونت علیه زنان افغانستان

Posted on at


آیا روزی خواهد شد که خشونت علیه زنان در افغانستان از بین برود؟


آیا روزی خواهد شد که هیچ یک از رسانه های اجتماعی جهان در رابطه به خشونت علیه زنان افغان صحبتی برای گفتن نداشته باشند؟


دروطن عزیزما افغانستان با این که مردم ازجنگ های پی درپی خسته اند، زن ومرد افغان ازجنگ ونا امنی نهایت رنج ودرد را متقبل شده اند.در این کشاکش ها دیار نازنین مان از رشد بسیار امور از جمله فرهنکی٬ اقتصادی و اجتماعی عقب مانده٬ فقر اقتصادی٬ موجود وفرهنگی در آمیخته از عرف وعنعنات کهنه ونابجا باعث شده تا همه از حقوق هم بیخبر بمانند. از جمله بیشترین ضربه متوجه قشر محروم وآسیب پذیر جامعه اطفال و زنان به خصوصا زنان گردیده است مرداندرمقابل زنان خود بی توجه وبی فکر هستند٬ وبیشترین حق زنان را پایمال میکنند.ما در هر گوشه وکنار این دیار نازنین مان را که مشاهده نماییم شاهد زیر پا شدن حقوق زن هستیم. اما انعکاس دادن آن از سوی رسانه ها بنابر مشکلات موجود در راستای آزادیشان متفاوت است. مثلا در هرات چون رسانه ها خوب رشد نموده اند در انعکاس هر خبری بیشتر دست دارند٬ خصوصا مسایل زنان اما در ولایتی چون هلمند٬ خوست٬ کندهار و غیره کمتر انعکاسی به چشم میخورد. در حالیکه خشونت علیه زنان وجود دارد.زن هم به عنوان یک موجود الهی حق نفس کشیدن٬ آزادی و آرامش را دارد ونباید هیچ چیزی یا کسی   مانع دسترسی حق وحقوق حقه اش گردد. به امید روز که دولت ونهاد های مدنی دراین راستا بیشتر کار کنند ودیگر شاهد هیچ نوع خشونتی نباشیم. و روزی برسد که هیچ کس نگوید تفاوتی بین زن و مرد جود دارد. ما به امید همان روزی زندگی میکنیم که در رسانه های داخلی و خارجی به عوض خشونت علیه زنان در رابطه به سهم زنان افغان در سیاست، ورزش و تمام امور فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی و غیره بحث صورت گیرد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


   مژگان درویش احمدAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160