انترنت

Posted on at 


انترنت:انترنت بزرگترین شبکه کمپیوتردرجهان است که از میلیونها کمپیوترکه در سراسرجهان باهم وصل است ساخته شده است و هر کسی در گوشه جهان میتواند با کمپیوترهای دیگردر جاهای دیگر جهان وصل گردد و از اطلاعاتی که در آنها است استفاده نماییماز طریق انترنت میتوان متن نوشتاری،تصویری،صدا و برنامه های کامپیوتری رامبادله کنیم یعنی میتوانیم بادوستان خود که در پیش ما نباشندو در کشور دیگری باشند به شکل تصویری و گفتاری و نوشتاری با آنها ارتباط پیدا کنیم برعلاوه اگر خواسته باشیم در باره یک موضوع علمی بیشتر معلومات پیدا کنیم،یا از خبرهای جهان آگاه باشیم میتوانیم از انترنت استفاده کنیم یعنی میتوانیم از طربق انترنت به زود ترین فرصت ازهمه چیز آکاه شویم امروزه از انترنت در سازمانهای صحی،فرهنگی و غیره... استعمال وسیعی میشودو همچنانا نترنت برای شبکه های تلویزبونی ، ماهواریی،فروشگاه ها،کتاب خانه ها و سایر نهاد های فرهنگی بهترین وسیله تبلیغاتی میباشد هر شخص میتواند به صورت آزاد از انترنت اسفاده بکند ولی بر یک شخص عاقل و دانا لازم است که از برنامه مثبت انترنت استفاده کند وپیشرفت های قابل توجه و حیرت انگیز در عرصه تکنالوژی معلوماتی و انترنتی آنچنان سریع و جاگیر است که مردم پنج قاره جهان را چنان از هم آگاه و باخبر نموده است که گفته میشود این جهان به مثابه دهکده است که مردم هم دیگر را میشناسند


 
About the author

160