فساد اداری در افغانستان

Posted on at


فساد اداری(تیر شدن از اسلام)چیست؟


آری!فساد اداری یا به نوبه دیگر میتوان گفت فساد در دین پر شکوه و با عظمت اسلام.


فساد اداری چیزیست که باعث نابهنگامی های زیاد اخلاقی در بین انسانها خواهد شد.فساد امروزه در بین انسانها به گونه های مختلفی انجام می یابد.تنها فساد منحصر به اداره نبوده بلکه به ذهن پر توتهه گر شخص مفسد ربط دارد.شخصی که به فساد علاقه نشان دهدبه گونه خودش و ذهن مرتبط به فسادش آن را کمک به اینچنین کار های ضد اخلاقی میکند.


حال اگر فساد را در افغانستان سنجش نماهیم شاید اکثریت مردم افغانستان به این کلمه نا پسند سروکار داشته باشند وگوهی ناگهان این رشته بی نظم در سرزمین افغانستان رجوع نموده و اشخاص زیادی که کارشان بادولت است محتاج نموده باشد.


ولی اشخاص دولتی که در رزم دولت نشسته اند و با فساد اداری یکجا شده اند عاقبت افغانستان را روی به تباهی میکشند.در افغانستان فساد اداری اوج گرفته وجای بدبختی اینجاستکه در همین اواخر افغانستان جای نخست را از نگاه فساد اداری در دنیا گرفته است.افسوس!مطلبیست گریه دار...


ولی چرا؟سوالیست دشوار لیکن جواب های زیاد دارد.افغانستان در چندین دهه جنگ تباهی و ویرانی خسارات زیاد دیده است و هنوز هم گوهی توسط دشمنان و غارت گرانش میسوزد.و این دشمنان به گونه راه به دولت افغانستان گشودند که از طریق دولت خود افغانستان این کشور را منحصر به خود سازند و دولت افغانستان با نداشتن تجربه کافی بر حاکم بودن در دولت نتوانسته دست این مفسدان را از زمین افغانستان کوتاه سازد.بلی! با همین فساد مفسدان اداری بخاطر منفعات شخصی شان اشخاص زیادی به فقر و بی سوادی –بی خانگی-ویرانگی و از نگاه دیگر میتوان گفت روزی نیست که به خاطر فساد این مفسدان طفلی بی سرپنا-مادری با اطفال گرسنه –پدری که برای آماده ساختن لغمه نانی برای فرزندانش و جوان عسکری که برای حفاظت از وطنش افغانستان را پاسبانی میکند جام شهادت ننوشند.ولی اگر همین دولت داران افغانستان راه دشمنان مان را از ما جدا ساخته و شانس اینچنین عملات را به آنان ندهد تمام این اشخاص بیگناه به زنده گی شان ادامه خواهد داد.ولی در نتیجه روزی خواهد رسید که دست اینچنین اشخاص از چوکی دولت کوتاه شود و اشخاص عادل –حاکم.عازم جای این مفسدان را خواهند گرفت که به امید خداوند یزدان ما آینده سازان کشور مان یکی از همین اشخاص رزم کننده با فساد خواهیم بود.


بلاخره از خداوند متعال خواهانم:


یارب! ریشه این چنین دشمنان را از خاک مان ریشه کن کن٬ و در عوض بته های سبز اشخاص عادل که پیرو دین ومقدسات خودت میباشند بر خاک سرزمین مان بگذار که روزی افغانستان از هر نگاه پیشرفت مقام اول را کسب کند.آمین یا رب العالمین


برای خواندن مطالب قبلی لیسه هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post


 


تمناAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160