جوانان افغانستان

Posted on at


 


افغانستان کشوری که همواره نامش با جنگ ,دهشت وترور یاد شده کشوری که سالیان متمادی درآتش جنگ واستبداد سوخت ومردم آن طعم واقعی صلح ,آزادی ,و خوشی را نچشیده اند .


کشوری که نامش در فهرست فاسد ترین کشورهای دنیا قرار دارد وهنوز هم در کشت مواد مخدر در صدر قرار دارد اما با وجود این همه افغانستان امروز نسل جوان را دارد نسلی که چهره دیگر افغانستان را به جهان نشان داد نسلی که در طی سالیان متمادی سرکوب شد اما امروز رسا تر از همیشه آواز بلند نمود حدود 48فیصدتمام نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهند .


تمام امید وآینده این کشور دردستان توانای جوانان است که باسعی وتلاش بجای درگیری وهمدیگر کشی متعهد به ساختن یک افغانستان نوین ومترقی شوند.


واین روحیه در جوانان افغانستان روز به روز در حال افزایش است واین نسل همت خود را با یک پارچگی بلند تر نموده اند .اگرفعالیت های نسل جوان کشور را بنگریم خواهیم دید که در تمام عرصه ها فعالیت ها وپیشرفت های چشمگیری داشته اند .


بطور مثال ورزش – درافغانستان امکانات بسیار کم ومحدود است وبودجه برای حمایت از ورزشکاران اندک اما باآن هم پیشرفت های اخیردر ورزش افغانستان دنیا را شگفت زده نموده از جمله فوتبال باقهرمانی در مسابقات جنوب آسیا وایستادن درمقابل قوی ترین کشور های آسیا ثابت کرد که میتواند قهرمان باشد این نتیجه تلاش همین جوانان بود که توانستند لبخند را بر چهره ملیون ها افغان که سالهاست خندیدن را فراموش کرده بودند بیاورند ومردم درآن روز بدون در نظرداشت تمام مسایل قوم ونژاد همه باهم جشن گرفتند شادی کردند واشک خوشی درچشمان شان آمد آری این جوانان افغان بودند که چنین قهرمانی آفریدند ومردانه رزمیدنددنیا نظاره گر این واقعیت بود وجایزه بازی جوانمردانه را برای این شیرمردان اهدا کرد .


با این جایزه افغانستان برای دنیا نشان داد که درافغانستان ظرفیت ها وجود دارد ونیاز به حمایت دارد ودنیا اگر افغانستان را حمایت کند افغانستان بیشتر از این خواهد بود جدا ازسیاست این بعد ونام افغانستان را ببینند این است هویت واقعی افغانستان .


درکرکت افغانستان آنقدر پیشرفت کرده است که با بزرگترین قدرت های کرکت دنیا مقابله میکند وپیروز میشود وجهان لقب روح ورزش را برای کرکت افغانستان میدهد بازهم این از زحمات همین نسل جوان کشورماست .این ها افتخار آفرینان کشور ما هستند جوانانی چون نثاراحمد بهاوی و روح الله نیکپا را میبینیم که برای بلند نمودن نام افغانستان در المپیک جهان رزمیدند وتاپای جان ایستادگی کردند ونام افغانستان را در لیست کشورهای مدال آورجهان ثبت نمودند وافتخار برای ملت ومردم خود هستند .نه تنها در ورزش بلکه در سیاست هم نسل جوان کشور در حال سهم گیری است از آن جمله میتوان از بکتاش سیاوش جوانترین عضوپارلمان افغانستان نام برد شخص مدبر,آگاه ,سیاستمدار تواناو نماینده نسل جوان کسی که بارای همین جوانان به پارلمان کشور راه یافت واز یک نسل نمایندگی میکند ومردانه در برابر ظلم واستبداد با هم قطارانش صدا بلند میکند اعتراض ومیکند وخواهان اصلاح است وجوانان دوشادوش او می ایستند وحمایت میکند


تنها صدای بلند در پارلمان کشور از اوست چون این صدای او نیست صدای نسل جوان افغانستان است که دربرابر این نابسامانی ها بلند میشود . واجمل بلوچ زاده کسی که فعالیت های چشمگیری را در بین جامعه ونسل جوان دارد وهمیشه در برابر واقعیت های تلخ جامعه آواز بلند نموده وبحیث یک فعال جامعه مدنی افغانستان  درد جامعه اش را به گوش دیگران میرساند  همچون اینان هستند جوانانی که دربخش های مختلف در تلاش بارور نمودن نسل جوان هستند ودر راستای آگهی و بیداری جوانان کار میکنند.در زمینه علم وتکنالوژی نیزجوانان پیشرفت های چشمگیری داشتند ودرمسابقات علمی بیرون مرزی افعانستان مدال های را کسب نموده است وجوانان در زمینه تحصیلات خود بیشتر  از هر زمان دیگر تلاش میکنند چون دانسته اند که از همین طریق میتوان به ترقی وپیشرفت رسید وما امروز بهترین کادر های علمی را از نسل جوان خود داریم.


جوانان بزرگترین نیروی کار در کشور اند وامروزه در اقتصاد کشور سهم دارند و میکوشند تا به شکل درست آن کار کنند وروابط افغانستان در حصه تجارت بادیگر کشور های دنیا درحال پیشرفت است اگر زمینه های سرمایه گذاری در کشور مهیا شود جوانان بیشترین سهم وکارکرد را در اقتصاد کشور خواهند داشت وتوان آن را دارند .


دربخش امنیتی کشور مان جوانان سربه کف نهاده واز خاک خود دفاع میکنند اکثریت ارتش ملی کشور را نسل جوان تشکیل میدهد وبا کمترین امکانات نظامی ومالی واین همه تهدیدات امنیتی  شب وروز مردانه درخدمت مردم خودهستند وهرروزبا قربانی دادن وباخون خود از خاک شان دفاع میکنند اینان هستند قهرمانان واقعی ما.در هر بخش دیگر هم ماشاهد پیشرفت های جوانان خود هستیم جوانان امروز فکر دیروز جهان را که درمورد افغانستان تغیر داد . ده سال پیش نام افغانستان باترور وتریاک گره خورده بود  اماحال این واقعیت افغانستان است اگردنیا این چهره افغانستان را حمایت کند دیگر افغانستان باآن نام یاد نخواهد شد چون ارزش این افتخارات جوانان افغانستان خیلی بیشتر از بدنامی عده خائن است .


افغانان واقعی ومالکان اصلی این کشور نسل امروز است کسانی که در فکر نابودی این افتخارات هستند هیچ سهمی در این کشور ندارند .


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160