وظایف شاگرد مکتب

Posted on at


وظایف یک شاگرد مکتب بسیار زیاد است که باید هر کدام آنرا به بهترین وجه انجام دهد. مکتب خانه دوم یک فرد است که مدت چند ساعت هر روز را درآن سپری می نماید. همانطور که یک فرد درخانواده و محیط خانه دارای وظایفی می باشد در مکتب هم بعضی وظایفی دارد که باید آنرا رعایت نماید. ودر انجام آن یک لحظه هم غفلت ننمایدامور متعلق به شاگرد:


رعایت کردن نظم، اطاعت ازقوانین مکتب، احترام به معلمان، درس خواندن وغیره،


   رعایت کردن نظم مکتب یکی از مهمترین امور یک شاگرد محسوب می شود که باید به آن توجه نماید مانند: نظافت، حفظ حجاب، اخلاق (رفتار، کردار، گفتار نیک) وغیره که هر کدام نشان دهنده شخصیت یک انسان می باشد.


اطاعت کردن از قوانین مکتب برای یک شاگرد لازم وضروری است زیرا که فرمان برداری و توجه کردن به حرف های بزرگان سبب پیروزی وسربلندی انسان می گردد. قوانین مکتب مانند: پوشیدن یونیفورم درست وغیرهاحترام گذاشتن به معلمان بر هر شاگرد فرض است. چنانچه معلم دارای جایگاه عظیمی در نزد خداوند(ج) می باشد ویک وظیفه مقدس ودشوار است . معلم به شاگردان زحمات زیادی را می کشد ودر راه پیشرفت آنها سختی های زیادی را تحمل می نماید وعلاوه بر تعلیم به شاگردان تربیه هم می دهد. معلم مادر دوم طفل در مکتب می باشد که برای کامیابی شاگردش تلاش زیادی می کند وتنها آرزویش پیروزی وسر بلندی شاگردانش می باشدمهمترین وظیفه یک شاگرد مکتب درس خواندن است. که باید در خواندن دروس خویش تلاش نموده وبا علاقه تمام مضامینش را پیش ببرد تا که باعث کامیابی وسربلندی خویش گردیده وسبب خرسندی استادش گردد. با درس خواندن وتلاش نمودن انسان می تواند آینده اش را بسازد شاگرد یک مکتب الگوی آن مکتب است. که با افعال خویش نشان دهنده ی خوبی یا بدی مکتب می باشد 


  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160