تکنالوژی مخابراتی در افغانستان

Posted on at


 


مخابرات یعنی ارتباط برقرارکردن بین هم از طریق امواج الکترونیکی باوسایل الکترونیکی که این ارتباطات میتواند به اشکال گوناگون باشد وروز بروز ساده تر میشود از جمله تلویزیون ,تلیفون,تلگراف,انترنت وغیره . دنیا هرروز درحال کشف راه های ساده تر برای ارائه این خدمات مخابراتی است وتکنالوژی های برتر را مورد استفاده قرارمیدهد.افغانستان نیز ازاین امر مستثنی نیست اگرچه افغانستان کشوری بود که دراوایل علاقه چندان به تکنالوژی مخابرات نشان نمیداد اما از سال 2001به بعد تقاضا بیشترشد ومردم علاقه مندی زیادی را برای استفاده از مخابرات نشان دادند وتا امروز این تقاضا ها درحال افزایش است .


افغانستان بااستفاده از تلیفون لین دار شروع کرد و روز بروز با معیار های جهانی مخابرات خود را عیارمیسازد در افغانستان وزارت تکنالوژی ومخابرات پیشرفت های چشمگیری داشته است وکوشیده تا زمینه سرمایه گذاری رابرای سکتورخصوصی فراهم سازد که درحال حاضرسکتور خصوصی کشور دربخش مخابرات خدمات خوبی را ارائه مینمایند شرکت های مانند روشن ,ام تی ان ,اتصلات , این شرکت ها پوشش مخابراتی راتقریبا درسرتاسر افغانستان دارند .


 


طبق گزارشات 80فیصد از مناطق کشور تحت پوشش تکنالوژی مخابراتی قراردارد در34ولایت کشور که دراین بین تکنالوژی مبایل پیشرفت زیادتری داشته است که تقریبا 5میلیون از نفوس کشور روزانه از مبایل جهت مخابره وارتباطات استفاده مینمایند .که این خود یک نوع فرار سرمایه از کشورهم دانسته میشود .وهمچنان انترنت دراین اواخر کاربران زیادی دارد در افغانستان ودرحال حاضر شرکت های سکتور خصوصی میتوانند خدمات 3جی را برای مردم ارائه کنند ودراکثریت مناطق قابل دسترسی است وحدود یک میلیون افغان درسراسر کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند .


وزارت مخابرات وتکنالوزی هم جهت رشد ظرفیت وارتقا سطح دانش معلوماتی درکشور دربخش تکنالوژی معلوماتی محصلانی را تا درجه لسانس آموزش میدهد وزمینه کار برای تعدادی از جوانان نیز فراهم میشود از این طریق وسطح معلومات شان نیز در این بخش بلند میرود .


ودراین اواخر افغانستان نخستین ماهواره خود را بنام افغانستان ست درمدار زمین قرار داد که با فعال شدن آن نرخ انترنت کاهش میابد وچینل های تلویزیونی هم میتوانند آسان تر به پخش امواج بپردازند با هزینه کمتر ودر کل مخابرات کم مصرف میشود.افغانستان هنوز در حال رشد است وبه سرمایه گذاری بیشتر دنیا ضرورت دارد اگر در این قسم بخش های مهم وکارآمد سرمایه گذاری شود پیشرفت های بیشتری خواهد نمود چراکه مخابرات جز از مسایل مهم درهرکشورشمرده میشود مخابرات در هر بخش چون اقتصاد ,سیاسیت,تکنالوژی,نظام وغیره باعث پیشرفت میشود وهدف هم تبدیل نمودن افغانستان به یک کشورمترقی ومعلوماتی است .


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160