مکتب

Posted on at


مکتب جای آموختن علم دانش است .جای که آینده انسانها میسازد از بی راهی به


راه راست می کشاند و انسان را روشن فکر می سازد دریچه خوشبختی به را به روی


انسان باز می کند انسان را ثروت مند بازعزت می سازد انسان را از تاریکی به


روشنای میکشاند ثروت بسیار و عزت بسیار گنج نا تمام در مکتب است کلید


خوشبختی در مکتبآیا می خواهم اولاد شما ثروت فراوان و عزت فراوان داشته با شد پس در مکتب


یکی از وظیفه پدر ومادر شامل کرد ااولاد شان در مکتب است اگر


مکنب نمی بود اولاد های ما وشما ما نند کورها بودن اولاد بر کردن


پدرخود سه حق دارد نام خوب دوم آموختن علم خطنه کردن است


 پدر اگر میخواهداولاد بایس اتخار او و کشور با شد باید اورا در مکتب


شامل کند پدرها و مادر با ید فکر کند که اولاد ها من سوطون کشور است


اگر ما دانش خود و اولاد کامل کونیم میتوانیم کشور خود را بسازیم میتونیم


کشور خود را ازدست بیگا نها نجات خلاص کونیم


 


گرمکتب نمی بود امروز پش رفت وجود نداشت امروز ما این امکانات


را نداشتیم امروز از نعمت برق بر خورد دار نبود یم این همه وسایل


پش رفت ما وجود نداشت اگرمکتب نبود داکتر ومعلم وسایل تکنولزی وجود نداشت اگر مکتب نبود آیندهوجود داشت اگر مکتب نبود روشنی


نبود مکتب یک نمیت بزرگ خداوندج است هر وقت که وارد مکتب


خداوندج شکر کنیم;


   1.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160