وحدت ملی

Posted on at


کشور عزیز ما افغانستان از اقوام و قبایل مختلف تشکیل شده است و این مردم تاریخ ،فرهنگ و عنعنات مشترک دارند و همچنین خانه مشترک تمام افغان ها می باشد که به زیر یک بیرق زنده گی می کنند.هر جامعه یی دارای فرهنگ و عنعنات خاص خود می باشد که باید تمام افراد جامعه آنرا رعایت نمایند و از آن پیروی کنندوطن بر ما تمام افغان ها حق دارد که برای نگهداشتن آرامی،صلح و امنیت و وحدت ملی تلاش و کوشش کنیم وبرای هر قسم فدا کاری در آن آماده باشیم. داشتن وحدت ملی برای یک کشور لازم و ضروری می باشد و باعث پیشرفت و ترقی آن کشور می شود بخاطر مستحکم شدن وحدت ملی باید هرگونه تبعیض مانند: (قومی،مذهبی،نژادی و...) و فرق ها را از بین ببریم و تمام افرا جامعه باید همراه یکدیگر مثل برادر باشند


.


اگر به کشور های پیشرفته جهان ببینیم معلوم می شود که آنها به خاطری که به وحدت ملی شان زیان و ضرر نرسد هر گونه فرق ها را از بین می برند وهمچنین وقتی که وحدت ملی در یک کشور و یا جامعه از بین برود مشکلات زیادی را در کشور یا جامعه بوجود می آورد .


و ما باید ارزش و اهمیت وحدت ملی را بفهمیم و و به آن درک عمیق داشته باشیم. و همچنین آبادی ،آرامی و خوشبختی کشور ما به وحدت ملی نهفته است وباید به بسیار هوشیاری عوامل که باعث زیان وضرررساندن به وحدت ملی می شود وهمچنین تهداب وحدت ملی را ضعیف و کمزور می کند از بین ببریم و وظیفه هر فرد است که به وحدت واتفاق اهمیت خاصی قائل باشد واول خود را اصلاح نماید بعد به فکر اصلاح دیگران شود تا جامعه صالح وسالم داشته باشیم About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160