ماین ها ومهمات انفجاری

Posted on at


در حدود سی سال قبل در افغانستان جنگهای زیادی رخ داده است که در اثر این جنگها بعضی ماین ها و مواد منفجره تا حال باقی مانده است که این مواد در مناطق مختلف پراکنده شده اند که دیدن و تشخیص دادن ماین ها کار آسانی نیست به خاطری که بعضی آنها به زیر زمین و مهمات منفجر نا شده به روی زمین قرار دارند و شناخت آنها کاری بسیار سخت و دشواری می باشدماین ها به اشکال مختلف پیدا می شوندمانند:ساعت،موبایل،رادیو،کنترول،قلم و... وتمام ما باید به اشیای ناشناخته دست نزنیم و از پرت کردن سنگ به اطراف ماین ها خود داری کنیم زیرا که بسیار خطرناک بوده و باعث زخمی و یا کشته شدن انسانها می گردد 


ماین ها و مهمات منفجر نا شده در کدام مناطق پیدا می شوند؟


1:در کنار سرک ها و راه های عبور و مرور مردم که زیاد رفت و آمد می کنند.


2:در داخل و کنار پل های کوچک.


3:در داخل و یا کنار خانه های مخروبه که خراب شده باشد و از آن استفاده نمی کنند.


4:در اطراف و یا هم داخل چاه ها و یا دیگر منابع آب.ماین ها و مهمات منفجر ناشده توسط چه کسانی از بین برده می شود؟


ماین ها توسط ماین پاکان از بین برده می شود واین ها مناطقی که ماین درآن وجود داشته باشد با استفاده از وسایل ماین پاکی پاک می کنند و همچنین مناطقی که از ماین پاک شده باشد به رنگ سفید نشان میدهند و مناطقی که مشکوک به نظر میرسد به رنگ آبی نشان میدهندو مناطقی که در آن ماین وجود دارد به رنگ سرخ نشان میدهند که باید در این مناطق رفت و آمد صورت نگیرد


.


ودر اخیر اینکه هر فرد مسلمان باید در حفظ جان خود و دیگران کوشا بوده واز این نعمت خداوندی به خوبی استفاده کنند تا منحیث یک مسلمان سالم و نیرومند به جامعه خود خدمت نمائید.


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160