انتخابات و رقابت های سیاسی٬ و آموزش پایدار در افغانستان

Posted on at


افغانستان را از این پس شاید انتخابات نام بگذارند؛ چرا هر طرف، هر مسیر، هر نشست و برخاست و نقل هر مجلس همین بحث انتخابات است، چه در داخل میهن مان در جمع میهن پرستان و سیاستمداران و چه در میز گرد های خارجی و بحران شگافی. در هر مکان و زمان؛ در جاهایی که حتی قفل رسمیات و اداره های دولتی را زدند که نباید جایی برای این قبیل موضوعات داشته باشد و حتی در مکاتب و در میان دانش پژوهان که هنوز زمان و فرصت های زیادی تا این پدیده و گفتمانش فاصله دارند.


خوب است که مردم از همه چیز با خبر باشند، در امورات سهیم شوند و خود را عضوی از جامعه محسوب نمایند. خوب است که انتقاد کنند و بحث نمایند؛ ولی انتفادی که برخاسته از آگاهی از اقلیات موضوع مربوطه باشد که این خود به خود سازنده گی را در پی دارد. بحث هایی که با فهم همه جانبه از موضوع صورت گیرد، نه انتقاد وبحثی با بهتر بگویم جنجال و مناظره ای که برخاسته از حمایت های سیاسی٬ گروهی ونژادی باشد، حمایت هایی که از احساسات درونی مردم سرچشمه می گیرد که نمی تواند ملاکی برای تصمیم گیری و انتخاب باشد. فقط باعث پریشان سازی اذهان سایر مردم ومشوش سازی وضعیت پریشان جامعه ئ کنونی مان می گردد.چه خوب بود اگر حامیان کاندیداتوران در انتخابات به جای توهین و اهانت بر رقیب ایشان با استدلال و برهان منطقی و موجه، برتری خود را بر دیگری به اثبات می رساندند. بانوان انکس نیز هال زاویه ئ دیدشان وسیع تر از گذشته ها گشته، اینان نیز سر بحث را باز می کنند که البته در رشد ذهن مقاله نویس ایشان رول ارزنده ای دارد. اینان نیز موضوع داغ روز رفتن انتخابات به دور دوم را مورد بحث نویسه ئ ایشان قرار دادند و توانستند خیلی خوبتر از بزرگان همه جانبه بینند، بدون نام بردن از کاندیدی.در کنار مقاله نویسی دروسی از قبیل منوی file و تمام اجزایش منوی home همچون فونت، پاراگراف، استایل و برخی از منوی انزرت و البته امتحان ویندوز را پشت همگی سر گذاشتند. و بانوان جدیدی نیز در برنامه ئ فیلم انکس و مقاله نویسی در این هفته جذب شدند. بانوانی مانند مرضیه، فوزیه رمضانی و ساغر مقالات زیبایی به رشته ئ تحریر در اوردند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160