درد مهاجرت

Posted on at


 

من یک افغان هستم؛یک افغان مهاجر در یک کشور بیگانه ،من اینجا غریبم واینجا وطن من نیست ،همه مرا به چشم یک بی وطن میبینند،کسی که آمده و وطن آنها را اشغال کرده است .نام من اینجا افغان نیست؛ بلکه یک مهاجراست.

.

خدایاًٰ !بغض گلویم را فرا گرفته،می خواهم فریاد بزنم از درد آوارگی و مهاجرت. تا چه وقت هر روز صبح در مکتب سرود ملی کشور بیگانه را تکرار نمایم،تا چه وقت در حسرت لحظه ای باشم که سرود ملی کشور خودم را با صدای بلند وافتخار در وطنم بخوانم وبرای پیروزی اش دعا کنم

.

خدایا! دیگر طاقتم تمام شده میخواهم به وطنم باز گردم ،اما چگونه ؟ کشوری که درآن ظلم ،بی عدالتی،نا آرامی ،فساد ،رسم ورواج های ناپسندیده وصد ها مشکل دیگر موج میزند.

  • بار الهی!از توعاجزانه میطلبم تا در وطنم آرامش وآسایش بیاوری تامن ودیگر مهاجرین افغان به وطن باز گردیم وباعشق دروطن زیبای خود درکنار دیگر هموطنانم زندگی کنیم

.

مریم نزهتAbout the author

maryamnazhat

I am Maryam Nazhat my father name is M.Nader Hamidy.Iam a student in Mahjooba Heravi High school.Iam from Afghanistan and I live in Herat city.

Subscribe 0
160