موادمخدربر صحت جسمی وروانی

Posted on at


موادمخدربه به آن گفته می شود که انسان را نشه کرده وازبرگ،ساقه،پوست ،میوه ،دانه ،شیره نباتات ترکیب شده است .ودارای مزه تلخ ودر الکول وآب حل می گردد.وانواع مختلف دارد .وبه شکل طبیعی ومصنوعی استعمال می شود.ودر نوشیدنی ها،وددر خوردن غذا،ودیگر مواد مورد استفاده قرارمی گیرد.مواد مخدر در صحت انسان بسیار مضروخطرناک میباشد.کسانیکه مواداستفاده می کنند از اثرمشکلات خانواده گی،بیکاری برای انسان به وجود می آید .که دامن گیر تعدادی از جوانان در شهر ما گردیده است.کسانیکه مواد مصرف می کنند.از هوش می روند ودر دنیای خیالات خود غرق می شود.ودوراز مشکلات می باشند.


وبه خاطر بدست آوردن مواددست به هر کاری می زنند.دخترفروشی،ویا زنان خود را به قتل می رسانند.وتاثیرات زهری بر حجرات،سیستم عصبی،انساج،ودر روح وروان انسان را مختل می رساند.کسانیکه موادویا مشروب مصرف می کنند.به مریضی های خطرناک وحتی منجر به مرگ میشوند.چون نشه آور بر سیستم عصبی اثرات نا مطلوب وارد می گردد.وباعث سکته گی فعالیت های مختلف دماغی واعضای بدن انسان می گردد.که تمام اعضای خانواده خود را ناراحت می سازند.ودر دین مقدس اسلام مواد مخدر منع گردیده است.وحرام است .


چون خداوندانسان را از نظر عقل ،هوش،دانش واخلاق ،عدالت ودیگر مواردانسان را برتری دانسته ومقام بالا وفضیلت زیاد دارد.وبا انسان مسولیت پذیر باشد وکارهای خود را در خانه ودر جامعه به در ستی انجام دهد.کسانیکه مواد استعمال می کنند.کسانیکه مواداستعمال می کنند.سبب کاهش وترشح تیزاب معده وکم شدن حرکات آن افزایش انقباض عضلات معده وامعاء وقبضیت می گردد.کسانیکه سیگار ،چلم استعمال می کنند.بر سیستم عصبی،وسیستم تنفسی ضرردارد.وبدن انسا ن ضعیف می گردد.واشتیاء نداشته وکسل وبی حال می باشد


.واز مردم دوری می کند.ودر جامعه ودر خانوداده یک شخص کثیف وباطل معرفی می گردد.باید والدین متوجه اولاد های خود باشند.ونگذارند رفیق های که آنها معتاد هستند.نگذارند .که باآنها گشت وگذار کنند.وموادمخدر شش هارا سیاه کرده واز بین می برد.کسانیکه مواد را از طریق پیچکاری ترزیق می کنند.عضلات ورگها نیز به سیستم دوران خون داخل وبه دماغ رسیده بی نظمی های دماغی وسکتگی فعالیت های دماغی وکنترول تمام اعضای بدن کم میشود.وکم حافظه وفراموش کار می شود.واعضای بدن فعالیت آن کنم می گردد.مانند:گوش ،زبان،قلب ،معده ودیگر اعضای بدن به درستی کار نمی کند.


کسانیکه معتادمیباشند.بدن ضعیف ورنگ زرد دارند.ودر مقابل مشکلات زندگی مقاومت کرده نمی توانند.کسانیکه معتاد میباشند دست به خود کشی،قتل،دزدی مبتلا میشوند.برای اینکه از مواد مخدر جلوگیری شود بایددولت توجه به آنها کند .آنها را در شفاخانه بستر کند.وترک دهد.چون جامعه ومردم را بسوی بد بختی وهلاکت می کشاند.وبایددولت مردم را از کشت مواد مخدر منع کند.وموادزراعتی را برای مردم بدهد.وکشت کنند.از اثر مواد مخدرایدز ودیگر مریضی ها به وجود می آید.وباید کسانیکه معتاد میباشند.


باید آنها راتشویق به ترک اعتیاد کنیم وبرای آنها بفهمانیم که وجود خود را قوی سازند.ومیوه جات وسبزیجات رامصرف کنند.وباید جوانان رامتوجه باشیم .که سیگار نکشند چون رفیق ناحل از یک کشیدن سیگار انسان رامعتادمی سازد.وانسان را بیچاره وتباع میسازد.جوانان باید که رفیق معتاد دارند در مجالس ودردیگر جاها دوری ورزند.وباید والدین معلمین جوانان را بفهمانند .که مواد مخدر را استعمال نکنند.وباید انسان در مقابل مشکلات مانند کوه ایستاده شود.


ومقاومت کند.وتحت تاثیر وسوسه شیطان قرار نگیرد.وباید جوانان رااز قیلان کشیدن منع کنند.چون امکان دارد.رفیق های اوداخل قیلان مواد انداخته باشند.وباید پدری که سگرت استمال می کند.باید جلو روی اطفال استعال نکند.چون فردا روز مانندپدرش میشود.وقتی پدرش بپرسد چرا این کار را انجام می دهد.ودشمن جان انسان می باشد.واولاد ش می گویید.پدرتودشمن جان ما پس بودی وهیچ کس مانع اوشده نمی تواند.وظیفه دولت ورسانه ها میباشد که برای مردم آگاهی دهند.وباخبرسازند.About the author

160