صبر و شکیبایی

Posted on at


 


صبر و شکیبایی نیروی است که انسان را در مقابل مشکلات و دشواری های زنده گی مقاومت می بخشد. توانای جسمی و روحی  فرد را بلند میبرد و شخص را جرأت می دهد  که با همه نابسامانی ها و حوادثی که در زنده گی اش رخ میدهد مجادله و مقاومت کند.انسان صبور هیچگاه از سختی ها و نا ملایمتی که در زنده گی برایش رخمیدهد هراس نمی نماید و با تمام وجود با آن مقابله میکند


.


کسانیکه از صبر و شکیبایی در امور روزانهء زنده گی کار میگیرند، مأیوس و نا امید نمیشوند. و تمامرنجها،دشواریها، ناداری ها، فقر وغیره را تحمل میکنند.


و به در گاه خداوند(ج) زبان شکوه وشکایت را باز نمیکند و همیشه خیر خود را از خدا میخواهد، و میداند هر آن چیزی که در زند گی برایش اتفاق می افتتد خواست ومصلحت خدا در آن است و حتمأ خیر و برکتی در آن برایش نهفته است


 


و وسوسه های شیطانی ، خیالات و تشویش نمیتواند برایش غلبه کند. چنین اشخاص در تمام کار ها کامیاب و موفق میگردند. وزنده گی بهتری را نسبت به دیگران سپری میکند، و خداوند(ج) اشخاص صبور را دوست دارد ودست رحمت خود را بالای آنها میکشد. پس خوشا به حالی کسی که از صبر و شکیبایی در مقابل همه کارهای خود کار میگیرد


 


.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160