خریداز لیلامی فروشی

Posted on at


تاباد صفا به زلف تو پیچید صد راز نهانی دلم زهم پاشید
در جلوه ماه خیال رویت احساس وتمنا به دور هم رقصید
در کمان جادوی چشمت بر مژگان سیاتیری نشسته
قلبی داغ دار وپرخونم جام بر کف گرفته در دام نشسته
یارب تو برس به دادخوایی دل را به دلی بی بند میار جدایی


 


 من کی ام شمع ام میمیرم ومی سوزم
گاهی در عمق دریا گاهی برسر امواج
عجیب کاروانی است زندگی ما
درموج دریا چی بخواهیم چی نخواهیم همه رفتنی ام


 


 وقتی میخوانی مژده جان افغانستان وطنم
جوانان را غرق شادی وخیالات میسازی
پیرمردها را به عیجان بیوه ها را به یاد شوهرشان وپیرزال ها را به یاد جوانی
عاشقان را بی قرار زایدان را پرخمار سیخ مویک ها را به لب سریناستایل لیست ها را به بی حجابی پدربزرگ مارا به رنگ موی
امام مارا به وسمه وسرمه چوپانان را نی لبک
باغبان را به یاد سیب های دورنگ
خروس را به یاد ماکیان تازی رابه فکر شکار روباه را به یاد مرغ زرد.......ماشالله همه را به یاد وخاطره های خوش وشیرین میندازی 


 اسپند بلا بند به حق شاه نقش بند چشم حسودان را ببند


 About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160