تجارت اساس اقتصاد یک کشور

Posted on at


تج ارت از جمله فعالیت های مفید و موثر بالای اقتصاد یک ملت و تجارت فعالیت رنگین برای بهبود بخشیدن به نیار های مردم یک ملت است همچنان تجارت از جمله روابط مستحکم و انقضا ناپذیر بین تمام کشور های یک قاره و بالاخره کشور های جهان است و تجارت و مردم با هم روابط قدیمی  و دایمی داشته و هر دو بدون یکدیگر نا تکمیل و ناقص اند زیرا گفته می شود که تجارت به معنای نیاز های مردم و مردم یعنی اساس بخشی و رونق در تجارت اند به همین دلیل است که تجارت و مردم رابطه مستقیم و انقطاع ناپذیر دارندو اما تجارت در افغانستان ، کشوری که تمام محصولات تجارت صادراتی اش از بخش صنایع دستی و رزراعت است اما در بخش صنایع ماشینی و فابریکه ها هیچ دستاوردی ندارد و حتی نمی تواند نیاز مندی مردم خود را در این عرصه پوره کند و اینکه صنایع دستی و زراعت در افغانستان اندکی رشد کرده این هم به دولت هیچ رابطه نمی گیرد بلکه صرف به اساس خواست مردم و شوق آنها به تولید این محصولات است و بعضا مردم در افغانستان بدون کمک دولت به این فعالیت ها دست زده و تا اندازه یی تجارت صادراتی افغانستان را رونق میدهندهمچنان تجارت از بخش های مختلف و متعددی ساخته شده است که بطور مثال می توان از تجارت و بانکداری ، تجارت و صنایع ، تجارت و زراعت ، تجارت و سیاست و ... نام برد زیرا بانکداری ، صنایع ، سیاست و  زراعت همه این پدیده ها بخشی از رهنمایی های زنده گی مردم اند و اقتصاد یک کشور نیز به اساس همین پدیده ها استوار استو اما برای رونق تجارت در افغانستان باید دولت دست به فعالیت زده و با ساخت فابریکه ها در گوشه و کنار شهر مردم را به این تشویق کند که برای تجارت خودکاری را کنند و با ساخت فابریکه ها قشر جوان نیز به فعالیت افتاده و به همین ترتیب ذهن آنها شگوفا شده و از بیکاری و تهیدستی نیز نجات پیدا می کنند بالاخره با حمایت از پیشه وران و دهقانان نیز در عرصه تجارت صادراتی فعالیتی را انجام دهد تا که مردم افغانستان شاهد روزی باشند که کشور شان در رده های اول کشور های تجادتی قرار گیرد
160