علم

Posted on at


علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا خیر شامل مسائل دیگر نیز خواهد بود.تنها جوابی که با شنیدن علم به ذهن اکثریت انسانها میرسد همین است که هرفرد چقدر سواد مکتبی دارد‚ با وجود این مسائلی چون شناخت خود‚ شناخت افکاروروحیات خانواده و دوستان و ارتباط برقرار کردن درست برای رفع نیازهای معنوی خویش چه جایگاهی دارد ‚ یا به صورت کل جای تجربه کجاست.گفته ی بزرگان است که : تجربه پدرعلم است ‚ تجربیات مردان گذشته گنجینه ای از علومی است که سالها با رنج و مشقت بدست آمده است. علوم مختلف اززمانهای کهن همواره سینه به سینه نقل شده وبه ما رسیده ‚ جوامعی وجود داشته که از آن حداکثر استفاده را کرده اند ولی بعضی از جوامع نیز نتوانسته بهره کافی را ببرند و همیشه پول و ثروت چند روزه را به علم جاودان ترجیح داده اند.به راستی اگر به هریک از ماوشما موضوع تکراری و کلیشه ای علم بهتر است یا ثروت راپیشنهاد کنند کدام یک را انتخاب میکنید ‚ ( علم بهتر است یا ثروت )


جوامع عقب مانده اکثریت پول را ترجیح میدهند چرا که مشکلاتی ازقبیل : فقروتنگدستی ‚ مشکلات سیاسی ‚ اجتماعی و فرهنگی آنها رامجبوربه انتخاب این گزینه می کند‚ چراکه تنها راه نجات خود و خانواده خویش را در داشتن پول می دانند ‚ زیراصاحبان و بزرگان آن جامعه به آن اهمیت داده و معیارسنجش را لیاقت نه بلکه پول میدانند.تا زمانیکه نتوان این طرز فکررا تغییر داد طبیعتا پیشرفتی هم صورت نخواهد گرفت.یکی از عوامل مهم و کلیدی در عقب مانده گی جوامع نیز انتخاب ثروت از بین این دو گزینه است ‚ همانگونه که خداوند(ج) انسان را اشرف مخلوقات آفریده وبه آن قوه فکر کردن را اعطا نمود به همان مقدار اورا توصیه به فراگیری علوم کرده ودر کتاب خود نیز به افرادی که به دنبال ثروب زیاد بودنند نیز هشدار داده است ‚ همانند داستان قارون که باید درس عبرتی برای همگی مردم باشد.امروزه ما در کشوری زندگی می کنیم که ضرورت اصلی و اساسی آن توصیه همیشگی دین و آئین ما بوده و هست. آیه مبارکه قرآن (طلب العلم فریضه علی کل مسلم ومسلمه ) ترجمه : همانا طلب علم فرض است برای هرمرد و زن مسلمان . و حدیث پیغمبر بزرگوار اسلام (ص) که چنین می فرمایند: ( اطلب العلم و الوکان بالسین) ترجمه: طلب کنید علم را اگرچه در چین باشد.هم اکنون که پی به این حقیقت مهم واساسی جامعه خویش برده ایم نباید دست از تلاش روزافزون برداشته و هدف مان که همانا ازبین بردن طرزتفکر اشتباه ذکر شده است را نادیده بگیریم . چه بسا بسیاری از مردان و زنان بوده اند که توانسته اند سرنوشت یک ملت را تغییر دهند و در سرنوشت نسل آینده تغییرشگفت انگیزی ایجاد کنند.تحقق این آرزو و هدف فقط درسایه وحدت و یکپارچه گی وکسب علم امکان پذیر نخواهد بود ‚ به امید آن روزی که افغانستان عزیز شکوفاتر از همیشه و با جلال و عظمتی راسخ و با مردمانی علم پرور خود را از چنگال اهریمنان و دشمنان آزاد ساخته و به مدارج بلند دست پیدا کند.


 About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160