روزکودک در افغانستان

Posted on at


روز کودک یک روز تاریخی بوده که در اکثرممالک ازاین روزتجلیل میشود . واطفال اکثرکشور در این روز از طرف کودکستان، مکتب ، وخانواده تحفه داده میشود . این روزرا جشن میگیرند اطفال این روز را به خیلی خوشی و سرور سپری میکنند . همه اطفال از طرف والدین ،نزدیکان برای شان هم تحفه وهم این روز را تبریک میگویند . امابرعکس  در افغانستان خیلی ،خیلی کم فامیل ها خبر دارند و دراین روز برای اطفال خود هم تحفه میگیرند و


http://www.iran-afghanistan.com/news/?p=945هم تبریک میگویند.


برای اکثرفامیل ها این روز کدام معنایی خاصی نداردو یا کدام تحفه ای نمیخرند در مکاتب هم کدام محفل و یا کدام تحفه ای برای شاگردان گرفته نمیشود . در بعضی از مکاتب خصوصی برای شاگردان خود تحفه های ناچیز تهیه میکنندوتبریکی میدهند ویا محفل میگیرند . در مکتب ها دولتی این کار انجام نمیشود دولت یک محفل کوچک بخاطری روز http://da.azadiradio.org/media/photogallery/24599241.htmlکودک میگیرد .


طفل افغانستان همین قسم که روزش تجلیل نمیشود مانند اطفال دیگر کشور ها قدر هم نمیشود در دیگر ممالک تا سن هفده ساله گی طفل است . تحت نظر پدر و مادر زندگی میکنند وهمه آسایش و آرامش برایش فراهم میگردد . اما وقتی سن هژده را تکمیل نمود میتواند خودش مستقل کار کند وزندگی نماید ویاهم میتواند با فامیل خود زندگی نماید اما در افغانستان از سن دوازده ساله به بد دیگر برایش طفل گفته نمیشود میگویند بچیم دیگر بزرگ شدی .اجازه رفتن جای و یا کاری را خود سرانه نمیتواند انجام دهد و یا وقتی هژده ساله گی را تکمیل نمود تمیتواند به http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/275-تنهای تصمیم بگیرد .


ویا کاری را بدون اجازه پدر و مادر (بخصوص پدر ) انجام دهد اول اجازه از پدر بگیرد اگر پدر راضی بود انجام دهد اگر نبود که هیچ . طفل افغانستان بتصمیم پدر و مادر باید ازدواج نماید . و حق مشوره ویا حق انتخاب همسر آینده خود را هم ندارد بلاخره طفل افغانستان از همه امتیاز ها محروم است .


در ممالک دیگر برعلاو که روز جهانی کودک را تجلیل میکنند سال یک بار برای طفل خود سالگرد تولدش را جشن میگیرند دوستان هم سن ا ش رادعوت میکنند . هر کدام از دوستان برایش تحفه میاورند . و برایش کیک گرفته و به رویش شمع روشن میکنندو کیک را قطع میکند و خودش میخورد و به دوستانش هم میدهد و این روز http://www.dw.de/%D8%B1%D9%88%D8%B2-را به خوشی سپری میکنندAbout the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160