نسبت نفوس که به مکان رهایشی مناسب دسترسی دارند

Posted on at


جزلازم و مهم برای زنده گی وموجودیت مکان رهایشی است و هر فرد حق دارد که دارای یک مکان رهایشی باشدکه تمام ضروریت های اساسی درآن موجود باشد در شهر هرات در سالهای اخیر روند توسعه مناطق شهری وعصری نمودن آن تسریع نموده ورشد تصاعدی را به خود اختصاص داده است ساختن تعمیرات بلند منزل و چند طبقه یا چندین منازل زیادی مشاهده میشوند که نمایانگراین حقیقت است که تعداد زیادی از اهالی به مکان های رهایشی که تمام ضروریات ها را دارا میباشند


دسترسی دارند آماری که در این عرصه در دست است نشان میدهد که تعداد نفوس که صاحبان مکان رهایشی هستند بطور تقریبی 450000نفر میباشندو تعدادی در منازل به شکل اجاری و رهنی زنده گی میکنند550000نفر هستند قابل یاد آوری میباشد که تعدادی افراد دوت کننده


بصورت داوطلبانه در چهار سال اخیر از طریق مرز اسلام قلعه به هرات جمعا 20979نفر بوده است واز طریق پاکستان 1004نفر میباشند


در شهرک تقی نقی مربوط مهاجرین نیز تا فعلا به تعداد 73 فامیل بود وباش دارند خانواده های بیجا شده داخلی در کمپ ها و ولسوالی های ولایت هرات جمعا شده 14329فامیل کمیت حدود 76478نفر میباشد 


فرخنده عالمیار.


 About the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160