متردد مباش بلکه کار و تلاش کن بیکاری را ترک بگو

Posted on at


بیکاری یک درد بسیار بزرگ در جامعه است ولی یک انسان باید همیشه به فکر کار باشد و خود را از بیکاری نجات دهند چون آدم بیکار همیشه گوشه نشین است و خود را دور از جامعه احساس میکند و به خود رنج میدهد یک انسان بیکار همیشه منفی فکر میکند و به این باور است که کار برای او پیدا نمیشود و کوشش نمیکند تا برای خود یک کار مناسب پیدا کندکار هیچ وقت در خانه ما را در نمیزند بلکه ما باید به دنبال او برویم چون هیچ کار به دون مشکل و رنج پیدا نمیشود انسان همیشه باید مثبت گر باشد و به دنبال کار برود و خود را از درد و غم جامعه نجات دهد بیکاری رنجی است که انسان را پیر می سازد و به رویی شان صدمه وارد میکند و آنها را چنان بیمار می سازد که تاغت را رفتن را هم نداردهمی ما به این گپ عقیده داریم که در افغانستان  بسیاری از افراد هستند که از بیکاری رنج می برند و متعسفانه در افغانستان کار زیادی نیست که مردم به آن پی ببرند کار هست اما کس به کسی دیگری کار نمیدهد همی ما باید قسم زندگی کنیم که از چهار طرف خود با خبر باشیم چون اشخاصی هستند که همیشه به پی یک لقمه نان در بدر میگردند تا شکم اولاد های خود را سیر کنند و لی برعکس این اشخاص افرادی هستند که همه چیز را دارند اما مشکل اینجاست که آنها نمیخواهند به کسی کمک کنند تا برای خود صواب جمع کنند چون آنها را حرص پول گرفت است و خودشان هم از این مال داری خود استفاده کرد نمیتواندکار کردن عیب نیست اما بیکاری یک عیب بسیار بزرگ است یک انسان به خاطر این که خود را از بیکاری نجات دهد پس باید  همیشه خود را مشغول کار خانه مطالعه کردن کمک کردن به دیگران خود را از بیکاری نجات دهد چون این کار ها از بیکاری بهتر است و باعث این میشود که انسان دروغ نگوید و همچنین غیبت نکند شاید یک انسان بیکار به خاطر بیکار بودنش دروغ بگوید و خود را به گناه گرفتار کندچرا در افغانستان این هم بیکاری است در افغانستان به خاطر این هم بیکاری است که مردم با هم اتحاد خاص ندارد و همیشه کشور خود را به شکست مواجه میکند اگر ما مردم افغانستان با همدیگر اتحاد داشته باشیم و دست به دست هم بدهیم این قسم میتوانیم کشور خود را رو به ترقی ببریم و آن را گلزار کنیم و با این هم خوبی ها میتوانیم خود را از بیکاری نجات دهیم ما مردم افغان به خاطر  بی اتحادی که داریم همیشه در درد و غم گرفتار هستیم پس بیایم وطن خود را بسازیم و خود را از این هم دردها نجات دهیم چون ما مردم افغانستان به این هم ضرورت داریم ما مردم افغانستان نباید کشور خود را بیگانگان بگذاریم تا آنها کشور ما را بسازند پس بیایم خودمان کشور خود را بسازیم 


 About the author

160