یک طرف رای دادن مردم و قطع شدن انگشتان و طرف دیگر نپذیرفتن انتخابات .

Posted on at


مردم بیچاره این سر زمین بخاطر اینده روشن خود و هزاران تهدید را پشت سر گذاشتن و رفتند پای صندوق های رای دهی ، در بسیاری از مناطق افغانستان انگشتان هموطنان ما را قطع کردن بخاطر اینکه چرا رای دادید


 


اما این پاداشت شان است میگویند که انتخابات تمامش تقلب بوده است و تمامم روابط خود را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق میاورند


 


این را فراموش کردند که مردم دیگر نمی خواهند که مادری بی پسر شود ، فرزندی یتیم شود ، خانمی بی شوهر شود ، مردم آرامی میخواهد از نام جنگ بد میبرند ، و هرگز دیگر افغانستان بطرفی بی ثباتی نمیرود این را به سراعت میگویم ، این حرف من نیست این پاسخی مردمی  است که در دور اول انتخابات هم  و در دور دوم هم ثابت کردند


 


خوب حالا تمام مردم گوش به آواز هستند ، که چی وقتی سرنوشت کشور شان رقم میخورد آن هم از طریق صلح امیز اما وقتی خبر های زمزمه میشود که پیش از پیش دواری میکنند که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته بدون از اینکه بگذارند تا اعلام نتایج از طرف کمیسیون های انتخاباتی صورت بیگیرد با این همه نگرانی مردم بیشتر میشود به اینده شان


همه مردم لحظه شماری میکنند تا معلوم شود که کی را خداوند به این کرسی شایسته دانسته و این بار سنگین را برداشته میتواند


 


امروز وطنم به ابادی بیشتر نیاز دارد


امروز وطنم به اقتصاد بالا نیاز دارد تا دیگر دستان ما به طرف کسی دارز نباشد


امروز فرزند این سر زمین به قلم  نیاز دارد نه به اصلحه


امروز آب های ما به کشور های همسایه سرا زیر میشود اما خود ما از برق خریداری شده  استفاده میکنیم


امروز مردم هر دوکاندید را میپذیرند وهر دو را افغان خطاب میکنند و با پیروزی هر  کدام هیچ مشکل ندارند


امروز بجای که مشترکن این سرزمین را اباد بسازیم هر دو خواب یک کرسی را میبینیم


امروز اگر هربحران را بیاورید اما این را فراموش نکینید که فردا باید جواب گو باشید پیش مردم و بخدای که یک لحظه از نطرش دور نیستید


بیاید دست به دست هم بدهیم و کشور خود را اباد بسازیم اینست راه حل تمام مشکلات کنونی


نویسنده : محمد رفیع کبیریAbout the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160