اوضاع کشور پس از انتخابات

Posted on at


اوضاع کشور پس از انتخابات


افغانستان بازهم گواه برگذاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود انتخاباتی پرسرو صدا ........


درکشوری که چندین سال جنگ وکشمکش ها حکم فرما است انتخابات یک حماسه ملی به شمار می رود مردم با اشتراک در دور اول انتخابات حماسه آفریدند وپای صندوق های رای رفتند تا زعیم آینده خویش را برگزینند اما با اعلان نتایج معلوم شد که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را کامل نگرفتند وبه این سبب انتخابات به دور دوم کشیده شد بین دونامزد پیشتاز .انتخابات دوردوم هم برگزار شد اما سطح اشتراک مردم کمتر نسبت به دوره اول وهمراه باز چند رویداد امنیتی .


اما بازهم مردم افغانستان برای تعین سرنوشت خود رای دادند چون مردم به هر قیمتی که شده خواهان صلح هستند واین را ثابت کردند چانچه دیدیم که انگشت های چند هموطن بی گناه مان را ظالمان بخاطر رای دادن بریدند اما این مردم سالیان متمادی است که برای صلح وآزادی جان های شیرین خود را قربان نموده اند .


باوجود این همه مردم امید دارند تا با انتخاب ریس جمهوراین دور اوضاع کشور سر وسامان بگیرد ومردم ما از این همه بدبختی تجات یابند .اما چنانکه دیده میشود اوضاع کشور بعد از انتخابات چندان خوب به نظر نمیرسد .رویداد ها یکی پس از دیگری ذهنیات مردم را خراب میکنند ومردم بیچاره هرروز در یک مصیبت گرفتار میشوند .حال هم جنجال های انتخاباتی آرامش را از مردم گرفته است انتخابات به یک معظل تبدیل شده ویا هم میتوان گفت به میدان کشمش های سیاسی تبدیل شده که هر شخص بدنبال نفع خود است وفرصت طلبانمیخواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند .چون در نفع شان در همین است .هریک از کاندید صاحبان محترم نیز با دعوا برسر چوکی ریاست جمهوری وبا سروصداها بیشتر این اوضاع متشنج میکنند در حالیکه هرآنکه دعوای خدمت به مردم را دارد نباید باعث ناهنجاری ها در جامعه وکشور خود شود حال هم این اوضاع را هرقدر که به چالش بکشیم پس خود مان ضرر خواهیم کرد این باعث میشود که فرصت طلبان باردیگر از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند ومثل همیشه مردم مارا تحریک کرده در مقابل یکی دیگر ایستاده کنند تا هیچ وقت این کشورآباد نشود چون این به نفع شان است .


پس درچنین حالت مردم ما بایداتحاد واتفاق خود را حفظ کنند ونگذارند تا بار دیگر این کشور به بحران برود.


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160