پیامد های جنگ.....

Posted on at


                          


از روز ازل اولین بار اختلاف بین دو برادرهابیل و قابیل که نخستین آدمی زادگان و اولاد حوا و آدم بودند دامن زده شد و نسل اندر نسل برای مایان به ارث رسیده است.جنگ ها همیش در کشورها بخاطر به قدرت رسیدن , یا گسترش قلمرو و سرزمین , بدست آوردن غنایم و ثروت همان کشور و یا اختلافات قومی و نژادی دامنه زده میشود.


جنگ پیامد های ناگواری را بدنبال دارد بیخانمان شدن , کشتارو بخاک و خون کشیدن مردم بیگناه , ویرانی , ضربه های هنگفت اقتصادی , مهاجرت و عقب ماندگی تکنالوژیکی نسبت به سایر کشور های مترقی و........یکی از پیامد های زشت و جبران ناپذیر جنگ به سوگ نشاندن مادران و یتیم شدن اطفال بیگناه که با از دست دادن پدر و یا مادر شان آینده شومی به استقبال شان خواهد آمد و یک عمر در بدبختی و با آرزو های در دل نهفته باید عمر شان را سپری کنند.
فقر و بدبختی , بیکاری , عقب ماندگی اقتصادی , فرهنگی , اجتماعی دومین پیامد و دست آورد جنگ میباشد چنانچه شاهد هستیم که روز بروز میزان فقر و گدایان خیابانی رو به افزایش بوده و همه اختطاف ها , دزدی ها و کشتار و ترور مردم بیگناه بخاطر فقر اقتصادی و نبود کار مناسب برای جوانان میباشد.چوکی نشینان و قدرتمندان به خاطر رسیدن به اهداف مختلف شان هیچگاه به این پدیده شوم و پیامد های ناگوار آن توجه نداشته و صرف راه های رسیدن به اهداف شان را برنامه ریزی نموده و فقط در فکر مقام , گسترش قلمرو و جهانی ساختن سیاست شان هستند.


همچنان مهاجرت هموطنان عزیز مان به کشور های بیگانه و تحمل هر گونه مشقت , توهین , تن دادن به اعمال شاقه و بیخانمان شدن نیز از اثرات بد جنگ بوده و بیاییم از اعماق قلبمان دعا کنیم تا این پدیده شوم و خانمان سوز ریشه آن از روی زمین برچیده شود تا مردم بتوانند با رفاه وآسایش تمام زندگی کنند...آمین


 


 


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160